Nieuws

mrt
21

Stand van zaken POP2: nog beperkt budget beschikbaar voor enkele maatregelen

Het Plattelandontwikkelingsprogramma (afgekort POP) is een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van het platteland in brede zin gericht is. POP2 liep formeel van 1 januari 2007 tot 31 december 2013. POP2 kent echter een zogenaamd N+2 systeem. Dit betekent, dat het budget dat in 2013 aan Nederland werd toegekend, nog in 2015 mag worden uitgegeven. Inmiddels zijn bijna alle beschikbare middelen via verschillende subsidies toegezegd. Het is van belang, dat de projecten waarvoor budget is verstrekt, nu tot uitvoering komen en dat de organisaties hiervoor tijdig de rekeningen indienen.

Voor enkele maatregelen is nog een beperkte bijdrage uit POP2 beschikbaar. Deze budgetten worden op dit moment vastgesteld. Daarnaast zijn er projecten, waar in een eerder stadium subsidie aan werd toegekend, maar die vervolgens niet van de grond zijn gekomen. Andere projecten konden worden gerealiseerd voor een lager bedrag dan vooraf was beraamd. Hierdoor ontstaat vrijval van toegezegde middelen. Om te voorkomen, dat deze vrijgevallen bedragen niet alsnog kunnen worden besteed, is er bij enkele maatregelen sprake van overcommittering: er is voor een hoger bedrag aan projecten goedgekeurd, dan daadwerkelijk aan EU-financiering beschikbaar is. Mede dankzij deze overcommittering zal het totaal beschikbare budget vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) kunnen worden benut.

Terug naar overzicht