Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
21

Subsidie kwijtschelding waterschappen geopend

Om de armoedeval van ouders die vanuit een uitkeringspositie gaan werken te beperken, is het sinds kort mogelijk, de kosten van kinderopvang bij het bepalen van het recht op kwijtschelding te betrekken. Lokale overheden mogen de kosten van kinderopvang in mindering brengen op het netto besteedbare inkomen, dat in aanmerking genomen wordt bij het kwijtschelden van lokale belastingen en verschuldigde heffingen van natuurlijke personen. Als gevolg van deze kwijtscheldingen zijn de kosten voor onder andere waterschappen toegenomen.

Met de Tijdelijke subsidieregeling kwijtschelding door waterschappen kunnen waterschappen eenmalig subsidie aanvragen, als tegemoetkoming aan de toegenomen kosten van kwijtschelding van waterzuivering, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing voor ingezetenen.

De subsidie bedraagt € 2 miljoen per boekjaar en bedraagt jaarlijks maximaal eenvijfde van het totale beschikbare bedrag. De bedragen zijn per waterschap verschillend. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 juni 2013 of uiterlijk 1 maart van elk volgend jaar.

Terug naar overzicht