Nieuws

feb
21

€ 2,35 miljoen voor Noord-Hollandse bedrijventerreinen en winkelgebieden

De provincie Noord-Holland heeft drie nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd in het kader van het programma Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB+).

Het gaat om de volgende onlangs al aangekondigde nieuwe regelingen:

 • de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020 (HIRB+);
 • de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2020 (HIRB+OTW);
 • de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden 2020 (HIRB+TWG).


HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020
Het doel van deze regeling is het bevorderen van de kwaliteit van bestaande bedrijven- en haventerreinen in Noord-Holland. Vanuit de regeling kan subsidie worden verstrekt voor:

 • 1. fysieke maatregelen ten behoeve van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen;
 • 2. fysieke maatregelen ten behoeve van de herstructurering van bestaande haventerreinen;
 • 3. met fysieke maatregelen verband houdende procesmaatregelen ten behoeve van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen;
 • 4. ten behoeve van een bedrijventerrein waar subsidie voor wordt verstrekt als bedoeld in het eerste lid, of waarvoor in het kader van een eerdere uitvoeringsregeling van Noord-Holland in de afgelopen vijf jaren subsidie is verstrekt voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid, kan ook subsidie worden verstrekt indien de subsidieontvanger één of meer subsidies aan natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen verstrekt, uitsluitend ten behoeve van fysieke maatregelen ter verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of voor duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden.


Subsidie als bedoeld in het eerste en vierde lid kan worden aangevraagd door gemeenten. Subsidie als bedoeld in het tweede lid kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen die een zee- of binnenhaven beheren of exploiteren. Subsidie als bedoeld in het derde lid kan worden aangevraagd door gemeenten en privaatrechtelijke rechtspersonen die een zee- of binnenhaven beheren of exploiteren.

De subsidie bedraagt voor:

 • 1. fysieke maatregelen ten behoeve van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen: 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500.000;
 • 2. fysieke maatregelen ten behoeve van de herstructurering van bestaande haventerreinen: 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500.000;
 • 3. met fysieke maatregelen verband houdende procesmaatregelen ten behoeve van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen: 25% van de subsidiabele kosten voor procesmaatregelen tot maximaal € 50.000;
 • 4. fysieke maatregelen ter verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of voor duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden: 25% van het door de aanvrager te besteden budget ten behoeve van de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmaatregelen tot maximaal € 50.000.


Aanvragen kunnen van 30 maart tot en met 23 april 2020 worden ingediend bij de provincie Noord-Holland en worden gerangschikt op een prioriteitenlijst. In totaal is € 1,5 miljoen subsidie te verdelen.

HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2020
Het doel van deze regeling is het bevorderen van de toekomstbestendigheid van Noord-Hollandse werklocaties. Vanuit de regeling kan subsidie worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a. het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein;
 • b. het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein;
 • c. het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties.


Subsidie voor activiteiten als bedoeld onder a en b kan worden aangevraagd door gemeenten en openbare lichamen, dan wel ondernemingen en organisaties voor het beheer van een bedrijventerrein voor zover de aanvraag aantoonbaar met een getekende verklaring door de gemeente wordt ondersteund. Subsidie voor activiteiten als bedoeld onder c kan worden aangevraagd door gemeenten en openbare lichamen.

De subsidie voor het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein en het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000. De subsidie voor het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000.

Aanvragen kunnen van 17 maart tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij de provincie Noord-Holland en worden behandeld op volgorde van ontvangst. Het subsidieplafond bedraagt € 425.000.

HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden 2020
Het doel van deze regeling is het bevorderen van het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse winkelstructuur. Vanuit de regeling kan subsidie worden verstrekt aan een onderneming, een ondernemerscollectief of een gemeente die een belang heeft in het winkelgebied of de solitaire vestiging waar de gesubsidieerde activiteit op ziet.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

 • a. het toekomstbestendig maken van een winkelgebied in Noord-Holland, zolang dit past binnen de afspraken zoals vastgelegd in de regionale detailhandelsvisie, door middel van onderzoek of procesondersteuning dat zich richt op een van de volgende onderwerpen of een combinatie van deze onderwerpen:
  • 1. het terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie van het betreffende winkelgebied;
  • 2. het opzetten of verbeteren van een ondernemerscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het betreffende winkelgebied; of
  • 3. het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen van het betreffende winkelgebied.
 • b. het uitvoeren van onderzoek om de plannen rondom de toekomstbestendigheid van het betreffende winkelgebied in lijn te brengen met de dienstenrichtlijn;
 • c. het toekomstbestendig maken van een solitaire vestiging in Noord-Holland, zolang dit past binnen de afspraken zoals vastgelegd in de regionale detailhandelsvisie, door middel van onderzoek of procesondersteuning dat zich richt op het bevorderen van transformatie van de betreffende solitaire vestiging.


De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000 per activiteit.

Aanvragen kunnen van 17 maart tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij de provincie Noord-Holland en worden behandeld op volgorde van ontvangst. Het subsidieplafond bedraagt € 425.000.

Terug naar overzicht