Nieuws

feb
21

POP3 Noord-Holland: nieuwe wijzigingen en een nieuwe openstelling bekendgemaakt

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben nieuwe wijzigingen bekendgemaakt in de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies. De aanpassingen zijn het gevolg van wijzigingen in de landelijke en Europese regelgeving. Een aantal paragrafen zijn geheel of gedeeltelijk herzien, waaronder Investeringen in infrastructuur. Voor deze paragraaf is bovendien een nieuw openstellingsbesluit gepubliceerd voor het onderdeel Verplaatsing van landbouwbedrijven.

De Uitvoeringsregeling is opgebouwd uit een algemene paragraaf, gevolgd door een aantal paragrafen waarin de subsidie voor specifieke POP3 maatregelen nader worden uitgewerkt. 

Aan de algemene paragraaf worden artikelen toegevoegd: algemene kosten voor investeringen, rangschikking op basis van selectiecriteria, een investeringslijst en / of een geografisch criterium en de maximale hoogte van de subsidie. Het artikel, waarin in het algemeen de doelgroep wordt omschreven, komt te vervallen. 

 

Als gevolg van bovengenoemde aanpassingen worden de volgende paragrafen gedeeltelijk herzien: 

 • Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties: de artikelen met betrekking tot de subsidiabele kosten, bijdrage en rangschikking;
 • Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: de artikelen met betrekking tot de subsidiabele kosten en rangschikking;
 • Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers: het artikel met betrekking tot de subsidiabele kosten;
 • Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS: het artikel met betrekking tot de subsidiabele kosten;
 • Niet-productieve investeringen water: het artikel met betrekking tot de subsidiabele kosten;
 • Samenwerking voor innovaties: het artikel met betrekking tot de subsidiabele kosten;
 • Samenwerking in het kader van het EIP: het artikel met betrekking tot de subsidiabele kosten.

De paragraaf 'Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' wordt volledig gewijzigd. Er kan subsidie worden verstrekt voor: 

 • planvorming of draagvlakontwikkeling voor verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven of de verplaatsing van landbouwbedrijven gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur; 
 • de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven;
 • de verplaatsing van landbouwbedrijven gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur; of 
 • een combinatie van:
  • planvorming of draagvlakontwikkeling met verbetering van de verkavelingsstructuur, of
  • planvorming of draagvlakontwikkeling met verplaatsing van landbouwbedrijven. 

Uitsluitend voor het onderdeel 'verplaatsing van landbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur' kunnen binnenkort weer aanvragen worden ingediend.

De subparagaaf wordt opengesteld van 25 februari tot en met 2 mei 2019. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 4 miljoen. Dit bedrag is voor de helft afkomstig uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO en voor de helft uit provinciale cofinanciering. De subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven die gelegen zijn binnen de provincie Noord-Holland of het Zuid-Hollandse deel van de Greenport Aalsmeer. Per aanvraag wordt minimaal € 250.000 en maximaal € 1 miljoen verstrekt. Na het sluiten van de termijn worden alle ingediende aanvragen beoordeeld op basis van vier selectiecriteria. Voor elk criterium kunnen punten worden behaald. Projecten moeten minimaal 30 punten scoren, om voor een vergoeding in aanmerking  te kunnen komen. 

Terug naar overzicht