Nieuws

feb
21

Subsidie voor waterbeheer voor landbouwbedrijven in Groningen binnenkort geopend

Organisaties en bedrijven in de agrarische sector in de provincie Groningen kunnen van 26 februari tot en met 30 april 2018 subsidie aanvragen voor activiteiten, die een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. De regeling wordt uitgevoerd door de provincie, in samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest. Er is in totaal € 780.000 beschikbaar.

De maatregelen, waarvoor een vergoeding kan worden aangevraagd, moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en aansluiten bij internationale doelen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn. 

 

Landbouwbedrijven gelegen In het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa's kunnen subsidie aanvragen voor voorlichting over optimalisering van het gebruik bufferzones gericht op het verminderen van perceelemissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van akkerland naar oppervlaktewater. Het subsidieplafond bedraagt € 300.000. 

 

In het beheergebied van het waterschap Noorderzijlvest kunnen landbouwbedrijven subsidie aanvragen voor het ontwerpen, ontwikkelen en in de praktijk testen van beslissingsondersteunende systemen voor de landbouw waarmee wordt bijgedragen aan verbetering van de bodemstructuur en daarmee aan de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit. Hiervoor is een budget vastgesteld van € 480.000.

Terug naar overzicht