Nieuws

feb
21

Aankondiging openstellingen projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Drenthe

De provincie Drenthe opent op 1 maart a.s. twee openstellingen binnen Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het gaat om openstellingen voor maatregelen in de werkgebieden Drentse Veenkoloniën en Drentsche Aa. Voor de Drentse Veenkoloniën is een budget beschikbaar van € 1.140.000 en voor de Drentsche Aa € 560.000. De deadline is vastgesteld op 31 maart 2018.

De maatregelen moeten voorkomen dat spoelwater en hemelwater rechtstreeks afstromen naar het oppervlaktewater. Landbouwondernemers worden uitgenodigd subsidie aan te vragen voor projecten ten behoeve van reductie van erfemissies.

 

De Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft betrekking op activiteiten in het landelijk gebied, de landbouwsector, en de waterhuishouding van de provincie Drenthe. De activiteiten moeten bijdragen aan de doelstellingen uit het DAW en zich richten op: 

  • de verbetering van de waterkwaliteit en kwantiteit om daarmee een bijdrage te leveren aan doelstellingen zoals beschreven in de Kaderrichtlijn Water (KRW) of de Nitraatrichtljn; of
  • het herstel natuurlijke toestand watersystemen;
  • het duurzaam optimaliseren van de waterhuishouding; of
  • het voorkomen en / of beperken van watertekorten, wateroverlast, verzilting of bodemdaling waaronder het vergroten van het watervasthoudend vermogen van landbouwgrond en daarvoor noodzakelijke ict- of technische voorzieningen.

Terug naar overzicht