Nieuws

jan
21

Steun voor Noord-Hollandse industrie om uitstoot te verminderen

De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie gezonde leefomgeving complexe industrie Noord-Holland 2021 (GLCINH) gepubliceerd.

Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is Noord-Hollandse ondernemingen in de complexe industrie te stimuleren tot het nemen van bovenwettelijke (vrijwillige) maatregelen waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de overlast van geur en geluid vermindert.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • a. bovenwettelijke (vrijwillige) fysieke maatregelen die een bijdrage leveren aan de vermindering van de geuroverlast of geluidsoverlast in de leefomgeving in de aandachtsgebieden;
  • b. bovenwettelijke (vrijwillige) fysieke maatregelen die leiden tot een vermindering van emissies door de onderneming en daarmee een verbetering van de luchtkwaliteit in de leefomgeving opleveren in de aandachtsgebieden;
  • c. een combinatie van de bovenwettelijke (vrijwillige) fysieke maatregelen, genoemd in onderdeel a en b;
  • d. haalbaarheidsonderzoeken naar de fysieke maatregelen, genoemd in onderdeel a, b en c, indien de intentie aanwezig is dat positieve onderzoeksresultaten zullen leiden tot concrete initiatieven.


Aandachtsgebieden zijn locaties met hogere concentraties aan luchtverontreiniging waaronder stikstofdioxide (NO2) of fijnstof (PM10) of zeer zorgwekkende stoffen dan wel locaties waar (ernstige) geluids- of geuroverlast wordt ervaren.

De subsidie voor de bovenwettelijke (vrijwillige) fysieke maatregelen genoemd onder a, b en c bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000. De subsidie voor de haalbaarheidsonderzoeken genoemd onder d bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 1 miljoen, waarvan € 800.000 voor de activiteiten genoemd onder a, b en c, plus € 200.000 voor de activiteiten genoemd onder d.

Aanvragen kunnen vanaf half februari (de exacte datum is nog niet bekend) tot en met 14 oktober 2021 worden ingediend bij de provincie Noord-Holland en worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Programma Gezonde Leefomgeving
De Uitvoeringsregeling subsidie gezonde leefomgeving complexe industrie Noord-Holland 2021 maakt deel uit van het Programma Gezonde Leefomgeving. Noord-Holland trekt in het kader van dit programma tussen 2020 en 2024 in totaal € 14,2 miljoen uit om een gezonde leefomgeving te stimuleren. Het grootste deel daarvan is er voor initiatieven van derden. Er zullen in het voorjaar nog meer nieuwe subsidieregelingen worden vastgesteld om uitvoering te geven aan het programma, zo meldt de provincie.

Zie ook: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Januari_2021/Subsidie_voor_bedrijven_om_uitstoot_te_verminderen

Terug naar overzicht