Nieuws

jan
21

Lichte juridische wijzigingen in Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg

De provincie Limburg heeft enkele juridische technische aanpassingen gedaan in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg, In verband met de Vrijstellingsverordening Landbouw zijn er wijzigingen aangebracht in de onderdelen 'Wettelijke herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst' en 'Herstructurering ontwikkelingsgebieden glastuinbouw Noord- en Midden-Limburg'. Aan dIt laatste onderdeel is ook een wijziging aangebracht in verband met de de-minimisverordening.

De gewijzigde integrale tekst van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. is in een afzonderlijk Provinciaal Blad gepubliceerd.

De doelstelling van de subsidieverordening is om projecten te stimuleren, die een bijdrage leveren aan een of meer doelen op het gebied van plattelandsontwikkeling. Activiteiten moeten bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het gebiedsgerichte beleid en moeten vermeld staan in de bijlagen van de verordening. Subsidieplafonds en openstellingen zijn hier te vinden.

Terug naar overzicht