Nieuws

jan
21

Eerste wijzigingsregeling voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant gepubliceerd

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben medio 2014 de nieuwe ambitiekaart vastgesteld. In de nieuwe ambitiekaart is een wijziging in de systematiek is doorgevoerd. Ook zijn de subsidieplafonds voor 2015 vastgesteld.

Net als in de oude ambitiekaart worden de natuurambities zoveel mogelijk op perceelsniveau weergegeven. Nieuw is dat een aantal gebieden aangewezen zijn als zoekgebied. In een zoekgebied zijn de natuurambities wel benoemd, maar niet op perceelsniveau begrensd. De verdeling van de natuurbeheertypes is percentagegewijs aangegeven. Omdat niet vooraf is bepaald waar de meest kansrijke plekken aanwezig zijn voor ieder van de natuurbeheertypes krijgen de initiatiefnemers in een zoekgebied dan ook meer ruimte om de realisatie van de EHS flexibel in te vullen.

Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd om voor natuurambities die op perceelsniveau zijn weergegeven af te wijken van de ambitiekaart, indien de aanvrager dit voldoende kan onderbouwen.
Het subsidieplafond voor 2015 bedraagt voor:

verwerving en functieverandering rijks EHS, vast op € 5.200.000;
inrichting rijks EHS, vast op € 4.000.000;
verwerving en functieverandering provinciale EHS, vast op € 10.000.000;
inrichting provinciale EHS, vast op € 3.000.000;
verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ vast op € 15.000.000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Terug naar overzicht