Nieuws

nov
20

Gelderland stelt groot aantal subsidieplafonds vast voor 2019

De provincie Gelderland heeft het Algemeen Plafondbesluit 2019 vastgesteld. Het besluit, dat naar verwachting in het komende jaar verder zal worden aangevuld en gewijzigd, bevat de subsidieplafonds voor de Regels Ruimte voor Gelderland 2016. Met deze regels kan de provincie subsidie verstrekken voor (het starten van) activiteiten op het gebied van onder meer duurzaamheid, milieu, natuurbeheer, mobiliteit en regionale economie.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de volgende subsidieplafonds van kracht: 

 

Hoofdstuk 2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer: € 0, voor de paragrafen:

 • Ontwikkeling forten; en
 • Gebiedsontwikkeling.

Hoofdstuk 6 Regionale Economie: € 0 voor de paragrafen:

 • Marketing en promotie vrijetijdseconomie, onderdeel Generieke promotie voor en promotie van de provincie Gelderland;
 • Haalbaarheidsprojecten MKB;
 • MIT R&D Samenwerkingsprojecten;
 • Slimme en schone demonstratiefabrieken;
 • Onderzoeksinfrastructuur voor economische activiteiten; en
 • Proeftuinen voor marktintroducties.   

Met ingang van 7 januari zijn de volgende subsidieplafonds van toepassing: 

 

Hoofdstuk 2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer:

 • Collectief particulier opdrachtgeverschap: € 1.750.000. Hiervan is € 175.000 bestemd voor procesbegeleidingsactiviteiten en € 1 miljoen voor het opstellen van een projectplan voor de realisatie van een CPO-woningbouwproject;
 • Steengoed benutten - Uitvoeringsgereed en realiseren: € 4 miljoen;
 • Steengoed benutten - Procesondersteuning: € 700.000;
 • Beleef het Apeldoorns Kanaal: € 2.716.700.

Hoofdstuk 3 Milieu, energie en klimaat:

 • Lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen en VvE's: € 750.000;
 • Scan VvE's: € 100.000;
 • Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen via EPK: € 2 miljoen;
 • Bodemverontreinigingsgegevens op orde: € 150.000;
 • Ondergrond in beeld voor de ruimtelijke ontwikkeling: € 200.000;
 • Omgevingsveiligheid: € 526.000;
 • Voorfinanciering ontwikkelkosten: 1 miljoen;
 • Ondersteuning van gemeenten voor toezicht op energiebesparing 2019: € 1 miljoen;
 • Energieloketten 2019: € 535.000;

Hoofdstuk 4 Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden:

 • Landschap en biodiversiteit: € 1.300.000; 
 • Faunavoorzieningen: € 150.000;
 • Rustgebieden voor ganzen: € 500.000;
 • Inrichting agrarisch natuur- en landschapsbeheer: € 100.000;
 • Soortenmanagementplan: € 100.000;
 • Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap (klein): € 100.000;
 • Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap, kennisdelen (groot): € 250.000;
 • Kennisontwikkeling en -overdracht duurzaam functioneren van de toplaag: € 1 miljoen. 

Hoofdstuk 5 Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer:

 • Infrastructuurprojecten: € 0;
 • Openbaar vervoer: € 0;
 • Mobiliteitsprojecten: € 100.000;
 • Logistiek en goederenvervoer: € 1 miljoen;
 • Impuls goederenvervoer LNG vrachtauto's: € 300.000;
 • Hoofdfietsnet: € 5 miljoen.  

Hoofdstuk 6 Regionale economie:

 • Versterking routes voor wandelen, mountainbiken, paardrijden, mennen en varen: € 45.000;
 • Marketing en promotie vrijetijdseconomie, voor het onderdeel Marketing voor en promotie van Gelderse regio's ter bevordering van de vrijetijdseconomie: € 100.000;
 • Innovatieve starters Novio Tech Campus: € 100.000;
 • Herstructurering van een bedrijventerrein, voor:
  • Herstructureringsplannen: € 150.000,
  • Herstructurering van een bedrijventerrein: € 1,5 miljoen;
 • Samenwerking fysieke bedrijfsomgeving: € 75.000; 
 • Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, voor:
  • Verkleinen arbeidsmarktdiscrepanties: 2 miljoen,
  • Organiserend vermogen: € 600.000;
 • Regionale talentondersteuning, voor een regionaal talentencentrum: € 120.000;
 • Regionaal Multisport-talentencentrum: € 60.000;
 • Versterken jeugdopleiding, Talenten als ambassadeur en Evenwichtige scholing van sporttalenten: in totaal € 40.000.

Hoofdstuk 7 Cultuur en erfgoed:

 • Productie en festivals: € 0, voor alle onderdelen; 
 • Talentontwikkeling van professionals: € 100.000;
 • Functioneel gebruik erfgoed, voor:
  • bescherming, instandhouding, restauratie en herstel van een erfgoed, met inbegrip van bijkomende kosten voor de opslag onder geschikte omstandigheden, speciale uitrusting en materialen: € 500.000, 
  • het in fysieke zin beter toegankelijk maken van erfgoed dat open staat voor publiek: € 7.890.000; 
 • Instandhouding gemeentelijke monumenten: € 1,3 miljoen;
 • Historische molens en stoomgemalen: € 300.000;
 • Cultuur en erfgoedpacten: € 680.000;
 • Versterken maatschappelijke rol kleine musea, voor:
  • vernieuwende activiteiten: € 200.000,
  • activiteiten die betrekking hebben op het versterken van de Gelderse identiteit en geschiedenis in de regio: € 250.000;
 • Versterken maatschappelijke rol middelgrote en grote musea, voor:
  • vernieuwende activiteiten: € 200.000,
  • het organiseren van spraakmakende tentoonstellingen in Gelderland: € 200.000,
  • activiteiten die betrekking hebben op het versterken van de Gelderse activiteit en het beleefbaar maken van de Gelderse geschiedenis: € 200.000;
 • Cultuur- en erfgoedparticipatie: € 300.000;
 • Grote artistieke producties en festivals: € 0 voor alle onderdelen, 
 • Kleine artistieke producties en festivals: € 0.

Hoofdstuk 8 Kwaliteit van het openbaar bestuur:

 • Programma Sterk bestuur:
  • in totaal € 200.000, voor:
   • het laten uitvoeren van een bestuursonderzoek,
   • het laten uitvoeren van een onderzoek naar de gewenste vorm van gemeentelijke samenwerking / gemeentelijke herindeling,
   • het realiseren van een innovatief instrument ter versterking van de bestuurskracht,
   • het opstellen van een (sub)regionale of lokale visie op de toekomstige bestuurlijke / ambtelijke organisatie,
   • het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van de resultaten van een bestuursonderzoek, een onderzoek naar de gewenste vorm of een (sub)regionale / lokale visie;
  • € 250.000, voor het organiseren van regionale (sub)regionale of lokale bijeenkomsten voor het openstellen van een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke of ambtelijke organisatie;
 • Verwijderen van drugsafval: € 0.

Ten slotte zijn met ingang van 1 april 2019 binnen het hoofdstuk Hoofdstuk 3 Milieu, Energie en klimaat nog twee subsidieplafonds van kracht. Voor de paragraaf Procesondersteuning Wijk van de Toekomst bedraagt het subsidieplafond voor 2019  vanaf dat moment € 1,6 miljoen. Voor de paragraaf Procesondersteuning VvE's is dat € 500.000.

Terug naar overzicht