Nieuws

nov
20

Overijssel maakt subsidieplafonds voor 2018 bekend

De provincie Overijssel heeft voor 2018 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017. Met dit uitvoeringsbesluit kan de provincie subsidie verstrekken op verschillende gebieden, waaronder cultuur, leefomgeving en milieu. De regeling is opgebouwd uit hoofdstukken, die nader worden onderverdeeld in paragrafen.

De nieuwe subsidieplafonds zijn als volgt:


Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

 • Paragraaf 2.1 Effectuering Ruimtelijk Beleid: € 94.651; 
 • Paragraaf 2.2 Leefbare kleine kernen: € 400.000; 
 • Paragraaf 2.3 Verbeteren van de haveninfrastructuur en -faciliteiten: in totaal € 400.000, waarvan:
  • € 100.000, voor het oplossen van knelpunten op het gebied van ondiepten bij bruggen en sluizen,
  • € 200.000, voor het aanleggen, uitbreiden of verbeteren van een kade, en
  • € 100.000, voor het verbeteren van de wacht- of ligplaatsfaciliteiten ten behoeve van de binnenvaart; 
 • Paragraaf 2.4 Investeringsimpuls verduurzaming goederenvervoer over water: in totaal € 50.000, waarvan:
  • € 50.000, voor de aanschaf en aanleg van een walstroom faciliteit, en
  • € 0, voor de aanschaf en aanleg van een LNG vulpunt;
 • Paragraaf 2.5 Waterveiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta: € 1.245.000; 
 • Paragraaf 2.6 Ruimtelijke kwaliteit groene omgeving: € 250.000, waarvan: 
  • € 150.000, voor de participatie van een georganiseerde groep Overijsselse inwoners of omwonenden aan ruimtelijke ontwikkelingen met als doel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied, en
  • € 100.000, voor het stimuleren van gebiedsgerichte ontwikkelingen met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied van Overijssel die een voorbeeld kunnen zijn voor andere gebieden; 
 • Paragraaf 2.7 Huisvesting statushouders: € 500.000;
 • Paragraaf 2.8. Vitaliteit van binnensteden (stadsarrangementen): € 500.000.

Hoofdstuk 3 Milieu en energie

 • Paragraaf 3.1 Hernieuwbare energie en energiebesparing: € 2 miljoen, waarvan:
  • € 1 miljoen, voor de eerste tender (15 februari tot en met 1 april 2018), en
  • € 1 miljoen, voor de tweede tender (1 augustus tot en met 15 september 2018);
 • Paragraaf 3.2 Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans: € 150.000; 
 • Paragraaf 3.3 Energiebesparende maatregelen (geld terug actie): € 200.000; 
 • Paragraaf 3.4 Logistieke biomassaprojecten: € 40.000; 
 • Paragraaf 3.5 Energielening Overijssel: € 2 miljoen; 
 • Paragraaf 3.6 Lokale energie-initiatieven: € 500.000; 
 • Paragraaf 3.7 Duurzame voucher energieaanbod: € 0. Deze regeling zal per 1 januari 2018 worden ingetrokken; 
 • Paragraaf 3.8 Stimulering actieve marktaanpak verduurzaming woningen: € 750.000;
 • Paragraaf 3.9 Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie: € 40 miljoen, waarvan:
  • € 20 miljoen leenruimte voor subparagraaf 3.9.1 Hernieuwbare energie door ondernemingen, en 
  • € 20 miljoen leenruimte voor subparagraaf 3.9.2 Energie-efficiëntie door ondernemingen;
 • Paragraaf 3.10 Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023: € 800.000

Hoofdstuk 4 Vitaal Platteland

 • Paragraaf 4.1 Faunabeheereenheden: € 360.000; 
 • Paragraaf 4.2 Opruiming drugsafval: 0; 
 • Paragraaf 4.3 Natuur en samenleving 2.0: € 0; 
 • Paragraaf 4.4 Ontwikkelopgave Twickel: € 150.000. 

Hoofdstuk 5 Mobiliteit

 • Paragraaf 5.1 Mobiliteit Overijssel: € 0; 
 • Paragraaf 5.2 Nieuwe Mobiliteit Overijssel: € 600.000; 
 • Paragraaf 5.3 Kennis en ondersteuning Nieuwe Mobiliteit Overijssel: € 60.000;
 • Paragraaf 5.4 Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel: € 400.000, voor 2018 en 2019. Hiervan is € 200.000 onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2019. 

Hoofdstuk 6 Regionale economie

 • Paragraaf 6.1 Kennisondersteuning agro&food in Overijssel: € 600.000: 
 • Paragraaf 6.2 Innovatie agro&food in Overijssel: € 1.300.000; 
 • Paragraaf 6.3 Innovatiedriehoek: € 0 voor zowel:
  • Subparagraaf 6.3.1 Launching customer,
  • Subparagraaf 6.3.2 Small business innovatie regeling Twente, als
  • Subparagraaf 6.3.3 Living lab; 
 • Paragraaf 6.4 Cofinanciering Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland: € 0; 
 • Paragraaf 6.5 Samenwerkingsprogramma INTERREG A 2014-2020 Duitsland-Nederland: € 0; 
 • Paragraaf 6.6 Thematische fondsen 2014-2020: € 0; 
 • Paragraaf 6.7 MKB Innovatieve topsectoren (MIT) Oost: € 0; 
 • Paragraaf 6.8 Leren van elkaar kringen: in totaal € 145.000, waarvan:
  • € 0, voor ZP-ers,
  • € 20.000, voor snelle groeiers,
  • € 75.000,voor sociale innoveerders, en
  • € 50.000, voor overdragers van familiebedrijven; 
 • Paragraaf 6.9 Ondernemend noaberschap: € 140.000, voor de indientermijn 27 november 2017 tot en met 19 januari 2018; 
 • Paragraaf 6.10 Product markt Partner Combinaties (PMPC’s) Toerisme Overijssel: in totaal € 600.000, waarvan:
  • € 300.000, voor de eerste tender  (1 februari tot en met 1 maart 2018), en
  • € 300.000 voor de tweede tender 2e tender (1 september tot en met 2 oktober 2018);
 • Paragraaf 6.11 Breedbandinfrastructuur Overijssel: € 0, voor zowel:
  • subparagraaf 6.11.2 Grote NGA-projecten in het buitengebied, als
  • subparagraaf 6.11.3 NGA-projecten van beperkte omvang;
 • Paragraaf 6.12 Retailvouchers: € 0. Deze paragraaf wordt met ingang van 1 januari 2018 ingetrokken; 
 • Paragraaf 6.13 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: € 0; 
 • Paragraaf 6.14 Scholingsvouchers zelfstandig professionals (ZP-ers): € 0; 
 • Paragraaf 6.15 HRM scholingsregeling MKB: € 0; 
 • Paragraaf 6.16 Kiezen voor techniek in het primair en voortgezet onderwijs: € 0; 
 • Paragraaf 6.17 (potentieel) Beeldbepalende evenementen 2017 tot en met 2019: € 742.500, voor de organisatie en uitvoering van de volgende beeldbepalende evenementen:
  • Bevrijdingsfestival Overijssel,
  • Internationaal buitentheaterfestival Deventer Op Stelten,
  • Dickens Festijn,
  • Deventer Boekenmarkt en het Tuinfeest,
  • Kunsten op Straat,
  • Military Boekelo-Enschede,
  • CSI Twente,
  • AA Drink FBK Games,
  • Triathlon Holten,
  • Enschede Marathon, en
  • Ronde van Overijssel;
 • Paragraaf 6.18 Kleinere evenementen 2018: € 175.000, voor de periode 16 oktober tot en met 6 november 2017 en onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van de provinciale begroting 2018;
 • Paragraaf 6.19 Stimulering innovaties gericht op verduurzaming agro&food sector: € 1 miljoen; 
 • Paragraaf 6.20 Versterken MKB en ondernemerschap in Overijssel: € 300.000; 
 • Paragraaf 6.21 Voucherregeling startende ondernemers: € 300.000, waarvan:
  • € 150.000, voor aanvragers die deelnemen aan IkStartSmart Overijssel, en
  • € 150.000, voor de overige aanvragers;
 • Paragraaf 6.22 Kiezen, leren en werken in techniek: € 0, voor zowel de activiteiten van COE’s, RIF en Techniekpact; 
 • Paragraaf 6.23 Innovatievouchers: € 300.000, waarvan:
  • € 225.000, voor ondernemers gevestigd in Overijssel, en
  • € 75.000, voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Overijssel; 
 • Paragraaf 6.24 Duurzame ondersteuning startende ondernemers: € 0; 
 • Paragraaf 6.25 Vernieuwende arbeidsmobiliteitsconcepten: € 0; 
 • Paragraaf 6.26 Jonge bedrijfsopvolgers: € 240.000.

Hoofdstuk 7 Culturele infrastructuur en monumentenzorg

 • Paragraaf 7.1 Kader culturele instellingen Overijssel: € 0; 
 • Paragraaf 7.2 Restauratie Rijksmonumenten: € 1.474.971, waarvan:
  • € 1.474.971, voor de restauratie van een Rijksmonument in het kader van deze regeling, en
  • € 0, voor het uitvoeren van een energiebesparende maatregel in een rijksmonument in het kader van deze regeling;
 • Paragraaf 7.3 Erfgoed ‘Het verhaal van Overijssel’: € 945.600, waarvan:
  • € 425.000, voor:
   • activiteiten die de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de archeologie, inclusief aardkundige waarden, en
   • de uitvoering van restauratie- en herstelwerkzaamheden, inclusief voorbereidende werkzaamheden, aan cultureel erfgoed binnen een gebundelde aanpak,
  • € 520.600, voor activiteiten op het gebied van immaterieel erfgoed die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed en streektaal;
 • Paragraaf 7.4 Versterking productieaanbod Overijssel: € 240.000; 
 • Paragraaf 7.5 Cultureel aanbod en talentontwikkeling: € 0; 
 • Paragraaf 7.6 Cultuurprofielen 2017 tot en met 2020: € 0; 
 • Paragraaf 7.7 Cultuurparticipatie: € 346.666; 
 • Paragraaf 7.8 Cultuureducatie ‘Cultuur aan de basis’: € 0;
 • Paragraaf 7.9 Cultuurmakelaars: € 270.000, voor de indientermijn 1 oktober tot en met 3 december 2018; 
 • Paragraaf 7.10 Week van de amateurkunst: € 75.000, voor de indientermijn tot 1 maart 2018;
 • Paragraaf 7.11 Nieuwe makers Overijssel: € 200.000.

Hoofdstuk 8 Kwaliteit openbaar bestuur

 • Paragraaf 8.1 Dodenherdenking en bevrijdingsfestival: in totaal € 53.250; 
 • Paragraaf 8.2 Kwaliteit openbaar bestuur: € 100.000; 
 • Paragraaf 8.3 Experimenten bestuursstijl: € 150.000.

Hoofdstuk 9 Gebiedsontwikkeling

 • Paragraaf 9.1 Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000: € 12 miljoen; 
 • Paragraaf 9.2 Ruimte voor de Vecht: € 0; 
 • Paragraaf 9.3 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 3.0: € 0; 
 • Paragraaf 9.4 Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen vanwege de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000: in totaal € 6 miljoen; 

Hoofdstuk 10 Sociale kwaliteit

 • Paragraaf 10.1 Kennisinfrastructuur sociale kwaliteit: € 0;
 • Paragraaf 10.2 Zelfstandig leven en gezond bewegen: € 800.000, waarvan:
  • € 500.000, voor advies en verkenning bij een project sociale kwaliteit, en
  • € 300.000, voor de uitvoering van een project sociale kwaliteit; 
 • Paragraaf 10.3 Samen voor elkaar-lokaal geleerd, provinciaal gedeeld: € 0.

De vastgestelde subsidieplafonds van € 0 zijn met ingang van 1 januari 2018 van kracht. Alle overige budgetten treden met ingang van 21 november 2017 in werking.

Terug naar overzicht