Nieuws

nov
20

Gelderland stelt groot aantal subsidieplafonds vast voor 2018

De provincie Gelderland heeft het Algemeen Plafondbesluit 2018 vastgesteld. Het besluit bevat de subsidieplafonds voor Regels Ruimte voor Gelderland 2016. Met deze regels kan de provincie subsidie verstrekken voor (het starten van) activiteiten op het gebied van onder andere duurzaamheid, milieu, natuurbeheer, bereikbaarheid en economie.

De subsidieplafonds voor komend jaar zijn als volgt:

 

Hoofdstuk 2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

 • Ontwikkeling forten: € 0;
 • Gebiedsontwikkeling: € 0; 
 • Collectief particulier opdrachtgeverschap: € 1.130.000. Hiervan is € 130.000 bestemd voor procesbegeleidingsactiviteiten en € 1 miljoen voor het opstellen van een projectplan voor de realisatie van een CPO-woningbouwproject;
 • Tijdelijke stimulering sociale woningmarkt: € 0;
 • Steengoed benutten - Uitvoeringsgereed en realiseren: € 8 miljoen;
 • Steengoed benutten - Procesondersteuning: € 700.000;
 • Ondersteuning initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang: € 2,6 miljoen;
 • Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden: € 1.680.485, voor de periode tot en met 31 december 2021.

Hoofdstuk 3 Milieu, energie en klimaat

 • Lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen en VvE's: € 500,000;
 • Scan verenging van eigenaars: € 300.000;
 • Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen via EPK: € 1 miljoen;
 • Bodemverontreinigingsgegevens op orde: € 200.000;
 • Ondergrond in beeld voor de ruimtelijke kwaliteit: € 150.000;
 • Omgevingsveiligheid: € 665.068;
 • Toezicht op energiebesparing: € 650.000;
 • Energieloketten 2018: € 785.000;
 • Voorfinanciering ontwikkelkosten: € 1 miljoen.

Hoofdstuk 4 Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden

 • Landschap en landgoederen: € 1.300.000; 
 • Faunavoorzieningen: € 250.000;
 • Rustgebieden voor ganzen: € 400.000;
 • Inrichting agrarisch natuur- en landschapsbeheer: € 210.000;
 • Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap (klein): € 100.000;
 • Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap, kennisdelen (groot): € 250.000;
 • Kennisontwikkeling en -overdracht duurzaam functioneren van de toplaag: € 700.000.

Hoofdstuk 5 Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

 • Infrastructuurprojecten: € 0;
 • Openbaar vervoer en regiotaxi: € 0;
 • Infrastructurele openbaarvervoervoorzieningen: € 2,5 miljoen;
 • Sociale veiligheid: € 0;
 • Fietsvoorzieningen, voor:
  • aanleg fietsvoorzieningen in de voormalige stadsregio: € 3 miljoen,
  • aanleg fietsvoorzieningen in de provincie, met uitzondering van de voormalige stadsregio: € 3 miljoen, 
  • snelfietsroutes: € 0;
 • Mobiliteitsprojecten: € 100.000;
 • Logistiek en Goederenvervoer: € 1 miljoen;
 • Beter Benutten Vervolg: € 0;
 • Vrachtwagens CNG: € 750.000.

Hoofdstuk 6 Regionale economie

 • Versterking routes voor wandelen, fietsen, varen, hardlopen, paardrijden, mennen en varen: € 45.000;
 • Marketing en promotie vrijetijdseconomie, voor:
  • Generieke Marketing voor en promotie van de provincie Gelderland: € 1.090.000,
  • Marketing voor en promotie van Gelderse regio's ter bevordering van de vrijetijdseconomie: € 100.000;
 • Innovatieadvies en haalbaarheidsprojecten: € 0;
 • Onderzoeksinfrastructuur voor economische activiteiten: € 0;
 • Proeftuinen voor marktintroducties: € 0;
 • Innovatieve starters Novio Tech Campus: € 250.000;
 • Herstructurering van een bedrijventerrein, voor:
  • Herstructureringsplannen: € 150.000,
  • Herstructurering van een bedrijventerrein: € 1,5 miljoen;
 • Samenwerking fysieke bedrijfsomgeving, voor:
  • het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een rechtspersoon die het beheer van een bedrijventerrein als statutair doel heeft: € 75.000,
  • het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek naar de uitvoering van energiebesparende maatregelen op een bedrijventerrein: € 0;
 • Economische impact - Sportevenementen, voor:
  • de uitvoering van een sportevenement: € 2,7 miljoen, 
  • de uitvoering van een programma van site events: € € 800.000;
 • Open clubs en vitale sportparken, voor:
  • het uitvoeren van een verkenning naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een of meer sportverenigingen of -parken, naar een of meer open clubs of vitale sportparken: € 50.000,
  • het opstellen van een ontwikkelplan voor een of meer open clubs of vitale sportparken: € 100.000,
  • het realiseren van een of meer open clubs of vitale sportparken: € 300.000,
  • het uitvoeren van een programma voor de totstandkoming van open clubs en vitale sportparken: € 600.000;
 • Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, voor:
  • Verkleinen arbeidsmarktdiscrepanties: 2,5 miljoen,
  • Organiserend vermogen: € 600.000;
 • Regionale talentondersteuning, voor een regionaal talentencentrum: € 360.000;
 • Regionaal Multisport-talentencentrum: € 120.000;
 • Versterken jeugdopleiding: € 63.000;
 • Evenwichtige scholing van sporttalenten: € 30.000;
 • Sport en innovatie: € 0;
 • Sportieve buitenruimte: € 260.000, voor de periode tot en met 31 december 2019;
 • Samenwerking Gelderland Lubelski: € 155.000, voor de periode tot en met 31 december 2021.

Hoofdstuk 7 Cultuur en erfgoed

 • Productie en festivals: € 0;
 • Talentontwikkeling van professionals: € 75.000;
 • Functioneel gebruik erfgoed, voor:
  • bescherming, instandhouding, restauratie, herstel van een erfgoed, het fysiek beter toegankelijk maken van erfgoed dat open staat voor publiek en maatregelen voor vermindering energieverbruik: in totaal € 9,6 miljoen,
  • het uitvoeren van onderzoek voor bovengenoemde activiteiten: € 400.000;  
 • Instandhouding gemeentelijke monumenten: € 1,3 miljoen;
 • Historische molens en stoomgemalen: € 300.000;
 • Cultuur en erfgoedpacten: € 3.120.000;
 • Versterken maatschappelijke rol kleine musea, voor:
  • vernieuwende activiteiten: € 200.000,
  • activiteiten die betrekking hebben op het versterken van de Gelderse identiteit en geschiedenis in de regio: € 250.000;
 • Versterken maatschappelijke rol middelgrote en grote musea, voor:
  • vernieuwende activiteiten: € 200.000,
  • het organiseren van spraakmakende tentoonstellingen in Gelderland: € 200.000,
  • activiteiten die betrekking hebben op het versterken van de Gelderse activiteit en het beleefbaar maken van de Gelderse geschiedenis: € 200.000;
 • Cultuur- en erfgoedparticipatie: € 300.000.

Hoofdstuk 8 Kwaliteit van het openbaar bestuur

 • Programma Sterk bestuur: 
  • € 25.000, voor het organiseren van (sub)regionale of lokale bijeenkomsten voor het opstellen van een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke of ambtelijke organisatie,
  • € 250.000, voor de overige onderdelen;
 • Verwijdering drugsafval: € 139.393,44. 

De bovengenoemde budgetten gelden met ingang van 1 januari 2018, met uitzondering van de paragraaf' Ondergrond in beeld voor de ruimtelijke kwaliteit' van het hoofdstuk Energie, Milieu en Klimaat. Hiervoor wordt door Gedeputeerde Staten op een later moment nog een datum bepaald. Vanaf 1 januari 2018 tot die datum geldt voor deze paragraaf een subsidieplafond van € 0.

Terug naar overzicht