Nieuws

okt
20

Overijssel stimuleert toekomstbestendige verduurzaming Agro&Food sector

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling stimulering toekomstbestendige verduurzaming Agro&Food sector (USOVVAF) gepubliceerd.

Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is om initiatieven te ondersteunen die kringlooplandbouw in praktijk brengen bij een grote groep bedrijven of hiervoor een verdienmodel realiseren én de kennis en ervaringen hierover delen met de sector.

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden met ondernemingen uit de Agro&Food (al dan niet in combinatie met keten- en/of regionale partijen) én door degenen die de demonstraties, praktijkleertrajecten of kennisdeling leveren aan ondernemingen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • demonstraties, praktijkleertrajecten en kennisdeling gericht op de realisatie van kringlooplandbouw;
  • de ontwikkeling van een beloningssysteem dat meerdere agrarische ondernemingen stimuleert om ecosysteemdiensten op het agrarisch bedrijf te verbeteren of uit te breiden, met inbegrip het vormen van een netwerk ten behoeve van de hiervoor genoemde activiteiten.


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000 per aanvraag, waarbij de subsidie voor:

  • productieve investeringen op een landbouwbedrijf maximaal 40% van de investeringskosten per landbouwondernemer bedraagt;
  • adviesdiensten maximaal € 1500 per landbouwondernemer bedraagt.


Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Overijssel en worden behandeld in volgorde van ontvangst voor zover het subsidieplafond van € 400.000 dit toelaat.

Terug naar overzicht