Nieuws

aug
20

Ontwerpbesluit voor wijziging van het Kaderbesluit EZ-subsidies gepubliceerd, inclusief aanpassing RDA

Als gevolg van de samenvoeging van de voormalige Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Economische Zaken (EZ) is de Kaderwet LNV-subsidies ge´ntegreerd in de Kaderwet EZ-subsidies. Het vandaag gepubliceerde ontwerpbesluit is de volgende stap in dit proces en bevat wijzigingen van het Kaderbesluit die noodzakelijk zijn om de subsidieregelgeving van het Ministerie van Economische Zaken verder te kunnen integreren.

Zoals uit de gisteren gepubliceerde Regeling openstelling EZ 2014 bleek, is de subsidiestructuur van het Ministerie van EZ gewijzigd. Het nieuwe Kaderbesluit heeft een nationaal karakter, in dit besluit worden de nationale regelingen opgenomen. Subsidies die rechtstreeks op Europese regelgeving zijn gebaseerd of Europese (co)financiering kennen, worden opgenomen in de Regeling Europese EZ-subsidies.

De aanpassingen hebben betrekking op de introductie van loting als middel om een subsidieplafond te verdelen, de wijziging van aanvraag- en vaststellingsformulieren en de harmonisering van de subsidievaststelling. Ook zijn de verwijzingen naar de Europese algemene groepsvrijstellingsverordening en de-minimis verordeningen geactualiseerd.

Artikel 13 van het besluit zal komen te vervallen. Dit artikel was het resultaat van de snelle invoering van de aanvullende aftrek voor Research en Development. Het wprdt niet langer nodig noch wenselijk geacht om aanvragen voor kosten en uitgaven die zijn gemaakt tussen 1 januari 2012 en 1 juli 2012 in behandeling te nemen. Van de gelegenheid wordt dan ook gebruik gemaakt om dit artikel te laten vervallen. Na het vervallen gelden voor de aanvraag van een RDA-beschikking dezelfde regels als voor de aanvraag van een S&O-verklaring (artikel 2, tweede lid, Besluit RDA). Aanvragen die nog in behandeling zijn op het moment dat artikel 13 vervalt, zullen worden afgehandeld conform het oude regime. Het besluit is nog niet in werking getreden, er zal dus nog nader bekend worden gemaakt wanneer dit voornemen ten uitvoer wordt gebracht.

Terug naar overzicht