Nieuws

jul
20

Regeling voor aardgasvrije huurwoningen verruimd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) flink aangepast.

De vanaf 1 mei 2020 opengestelde regeling beoogt een stimulans voor de aansluiting van huurwoningen op het warmtenet door middel van een tijdelijke bijdrage in de kosten voor de aanpassing van de woning en de kosten van aansluiting op het warmtenet, en voor het geheel aardgasvrij maken van huurwoningen die al op een warmtenet zijn aangesloten.

Na ruim een jaar heeft BZK geconcludeerd dat de regeling in een behoefte voorziet, maar dat een aantal knelpunten opgelost moet worden. Met de nu gepubliceerde wijziging wordt daarin voorzien. Het gaat hierbij in de eerste plaats om twee fundamentele wijzigingen, te weten: het openstellen van de regeling voor verenigingen van eigenaars waarvan ten minste één lid verhuurder is (ook wel aangeduid als gemengde VvE’s) en het subsidiabel maken van een volledig elektrische kookvoorziening.

Daarnaast zijn enkele meer technische wijzigingen aangebracht. De wijzigingen treden in werking per 1 oktober 2021.

Openstelling voor gemengde VvE’s
De regeling bood in eerste instantie alleen subsidie om woningen van woningcorporaties en particuliere verhuurders aardgasvrij te maken. Er werd geen subsidie verstrekt aan VvE’s die zijn opgericht voor gebouwen waarin zich zowel huur- als koopwoningen bevinden. Gemengde VvE’s zijn nu dus toegevoegd, zodat alle doelgroepen subsidie kunnen krijgen en dezelfde subsidiebedragen en -voorwaarden per woning gelden voor verhuurders en eigenaar-bewoners.

Toevoeging elektrische kookvoorziening
Sinds de inwerkingtreding van de regeling gaven verschillende gemeenten aan dat zij, ondanks de SAH, niet in staat waren om de nodige (huur)woningen van het kookgas af te halen. Op grond van de SAH konden verhuurders weliswaar subsidie krijgen voor het verwijderen van het gasfornuis en de gasleidingen en het aanpassen van de meterkast en de aanleg van de leidingen ten behoeve van het elektrisch koken, maar de elektrische kookvoorziening zelf werd niet gesubsidieerd.

Met de nu gepubliceerde wijziging wordt erin voorzien dat ook voor de aanschaf van een volledig elektrische kookvoorziening subsidie kan worden verstrekt. Hierdoor wordt de financiële haalbaarheid van projecten groter.

€ 1 miljoen extra budget
Het wijzigen van de SAH heeft financiële gevolgen. Er wordt door BZK daarom € 1 miljoen aan het budget voor de regeling toegevoegd. Dit budget was gereserveerd om gemengde VvE’s op een warmtenet aan te sluiten of het kookgas te verwijderen.

VvE’s krijgen geen apart deel van het nu tot € 195,3 miljoen verhoogde totaalbudget. De gemengde VvE’s dienen dus in volgens dezelfde systematiek en op hetzelfde budget als verhuurders. Er is dus geen risico dat er budget overblijft voor deze doelgroep, dat anders besteed had kunnen worden aan verhuurders.

Terug naar overzicht