Nieuws

jun
20

Fouten in Milieulijst 2020 met terugwerkende kracht hersteld

De Milieulijst 2020, met daarin de bedrijfsmiddelen die dit jaar voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en/of de Milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking komen, is op enkele punten gecorrigeerd.

In de eind 2019 gepubliceerde Milieulijst 2020 waren volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat namelijk 'enkele onvolkomenheden geslopen' in de omschrijving van de bedrijfsmiddelen D 6101 en E 6126. Die onvolkomenheden worden nu hersteld.

Wijziging D 6101
Bedrijfsmiddel D 6101 betreft een circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie. Per abuis werd in de omschrijving van dit bedrijfsmiddel verwezen naar punt 8, terwijl de omschrijving uit 7 punten bestaat. Waar punt 8 stond, had punt 7 moeten staan.

Wijziging E 6126
Bedrijfsmiddel E 6126 betreft een duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw volgens LEED 4 BD+C. Per abuis waren onder punt 4 en punt 5 eisen opgenomen die gelijk zijn aan die bij bedrijfsmiddel D 6125 terwijl met D 6125 een hoger ambitieniveau beoogd wordt dan met E 6126.

Verder komen vervolginvesteringen voor E 6126 niet in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek. Net als bij de andere codes voor duurzaam bouwen (codes D 6120 en E 6121 voor wat betreft GPR en codes D 6115 en E 6116 voor wat betreft BREEAM-NL) is het de bedoeling dat vervolginvesteringen in gebouwen die aan de hogere eisen voldoen wel in aanmerking komen voor Milieu-investeringaftrek en die aan de lagere eisen voldoen niet.

Bovendien was in code E 6126 de eis opgenomen dat alleen vervolginvesteringen in aanmerking komen die voldoen aan de eisen van E 6130. Het bedrijfsmiddel behorend bij code E 6126 voldoet niet aan deze eis en vervolginvesteringen zouden al om die reden niet in aanmerking komen voor Milieu-investeringsaftrek op grond van deze code. Vanuit het oogpunt van duidelijkheid is het dan ook gewenst deze onvolkomenheid ook in code E 6126 te herstellen.

Terugwerkende kracht
Aan de wijzigingen is terugwerkende kracht gegeven tot en met 1 januari 2020, zodat de onjuistheden voor heel 2020 zijn gerepareerd.

Terug naar overzicht