Nieuws

jun
20

Subsidie voor opleidingskosten groene boa's bij particuliere werkgevers

De regeling Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2019 (GROENBOA) is gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van particuliere werkgevers voor opleidingskosten gemaakt voor buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) die werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte) of domein II (milieu, welzijn en infrastructuur), de zogenaamde groene boa's.

In aanmerking voor subsidie komen particuliere werkgevers. Dit zijn werkgevers (niet zijnde een overheidsinstantie) die (natuur- en recreatie)terreinen, landgoederen, jachtvelden of viswateren voor sportvisserij in eigendom of beheer hebben en die één of meer werknemers of vrijwilligers in dienst hebben die boa in domein I of II zijn, dan wel in opleiding zijn voor boa in domein I of II. Dit zijn bijvoorbeeld wildbeheereenheden, sportvissersverenigingen, particuliere landgoedeigenaren, Natuurmonumenten, provinciale landschappen en andere particuliere terreineigenaren.

Het subsidiebedrag per particuliere werkgever bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten. De in aanmerking komende kosten zijn de kosten die de particuliere werkgever tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 maakt bij de aanbieder van de opleiding of de opleidingsmodule voor de betreffende opleiding of opleidingsmodule. Indien de particuliere werkgever btw-plichtig is, komt de aan de aanbieder te betalen btw niet in aanmerking voor subsidie.

Het subsidieplafond bedraagt € 125.000, waarvan maximaal € 10.000 bestemd is voor de penvoerderskosten. Het overige bedrag, minimaal € 115.000, zal worden verdeeld over de aanvragers die in aanmerking komen voor subsidie. Indien het totale bedrag van de aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie het subsidieplafond van € 115.000 overschrijdt, wordt de subsidie evenredig verdeeld over alle aanvragers die in aanmerking komen voor subsidie, per boa waarvoor subsidie is aangevraagd. In dat geval kan de subsidie per boa dus lager uitvallen dan 100% van de subsidiabele kosten.

Particuliere werkgevers die (naar verwachting) in 2019 opleidingskosten maken voor groene boa's kunnen zich van 20 juni tot en met 29 juli 2019 melden bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). VBNE zal de subsidieaanvragen van alle geïnteresseerden die zich bij VBNE gemeld hebben, bundelen en indienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Terug naar overzicht