Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
20

Spelregels cofinanciering sectorplannen van sociale partners gepubliceerd

Minister Asscher van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een concrete uitwerking van de afspraken die zijn vastgelegd in het in april afgesloten akkoord met de sociale partners. De mininster nodigt werkgevers en werknemers uit om te komen met sectorplannen. Deze plannen krijgen voor de helft een financiële bijdrage van de overheid. De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal twee jaar. Van 1 oktober tot 31 december 2013 kunnen de eerste voorschotten worden uitgekeerd aan goedgekeurde sectorplannen.

Vanuit een sector kunnen meerdere plannen worden ingediend. Ieder sectorplan dient ten minste twee van de hierna genoemde thema’s te bevatten:
1. Arbeidsinstroom en begeleiding jongeren;
2. Behoud oudere vakkrachten;
3. Arbeidsinstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
4. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid;
5. Scholing;
6. Van-werk-naar-werk van met ontslag bedreigden (sectoraal en intersectoraal);
7. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

De aanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband dat bestaat uit tenminste de sociale partners van de betreffende sector of sectoren. Het samenwerkingsverband hoeft zich niet te beperken tot werkgevers- en werknemersorganisaties en waar aanwezig hun sectorale organisaties (zoals O&O fondsen). Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, (centrum)gemeenten voor de arbeidsmarktregio’s en UWV kunnen ook deelnemen aan het samenwerkingsverband.

Het totale budget voor de periode 2014 -2015 bedraagt € 600 miljoen, waarvan € 300 miljoen wordt besteed in 2014 en € 300 miljoen in 2015. Hierbij is het voornemen dat een beperkt deel van de middelen van 2014 middels een kasschuif naar voren wordt gehaald voor plannen die in 2013 reeds starten en worden goedgekeurd. Er zullen meerdere aanvraagrondes worden opengesteld. De eerste aanvraagronde wordt in 2013 opengesteld. De laatste openstelling voor de middelen voor 2015, zal naar verwachting eind 2014 zijn.

Op een aantal terreinen is er een samenloop van de sectorplannen met andere beleidstrajecten. Dit kunnen trajecten zijn die input kunnen vormen voor sectoren bij het opstellen van hun plannen, zoals het Techniekpact, de Human Capital Agenda’s van de negen topsectoren en het Project Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast zijn er trajecten waarop de subsidieregeling sectorplannen een aanvulling is, zoals de aanpak jeugdwerkloosheid en de extra inspanningen voor ouderen uit het Sociaal Akkoord. In dit kader is het goed om op te merken dat alleen additionele maatregelen, die niet al met andere middelen vanuit de landelijke of lokale overheid gefinancierd worden, voor cofinanciering in aanmerking komen.

Klik hier voor inzage in de kamerbrief.

Terug naar overzicht