Nieuws

mei
20

Nieuwe openstelling en wijziging Subsidieregeling Tel mee met Taal

Er is een wijziging van de Subsidieregeling Tel mee met Taal (TELTAAL) gepubliceerd. Ook is er een nieuwe aanvraagperiode, inclusief subsidieplafond, bekendgemaakt.

Eerder was al bekendgemaakt dat de regeling in 2019 opnieuw open zou gaan.

Aanpassing van de regeling
Aanscherping eis rond niveaubepaling
In de aanvraagprocedure wordt de eis rond niveaubepaling van laaggeletterden aangescherpt tot 'lager dan referentieniveau 2F' (in plaats van het huidige 'referentieniveau 2F of lager'). Binnen het Tel mee met Taalprogramma, waar de regeling deel van uitmaakt, wordt al het niveauprincipe 'lager dan referentieniveau 2F' gehanteerd. Deze aanscherping zorgt ervoor dat de subsidieregeling op dit punt gelijkgesteld wordt met de rest van het programma.

Digitale vaardigheden en rekentrajecten
Er is een wijziging aangebracht ten aanzien van de trajecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Naast taaltrajecten komen nu ook trajecten digitale vaardigheden en rekentrajecten in aanmerking voor subsidie. Evenals voor de taaltrajecten geldt dat aanvragen voor trajecten digitale vaardigheden en rekentrajecten alleen subsidiabel zijn voor laagtaalvaardige deelnemers van wie het Nederlands onder het referentieniveau 2F ligt. Vooral laaggeletterden die Nederlands als moedertaal hebben (de zogeheten NT1 volwassenen komen niet snel naar een taalles omdat laaggeletterdheid een taboeonderwerp is. Zij hebben vaak een achterstand in lezen en schrijven, maar zijn wel bekwaam in spreken en luisteren waardoor ze wel in beperkte mate deel kunnen nemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer. Met name opleidingen of trajecten digitale vaardigheden kunnen voor deze doelgroep een oplossing bieden. Laaggeletterde NT1 volwassenen zullen naar verwachting sneller naar deze opleidingen/trajecten komen. Omdat het contact dan is gelegd, is het ook makkelijker laaggeletterdheid bij deze inwoners te herkennen en hen door te verwijzen naar een taalcursus.

Doelgroep projecten samenwerkingsverbanden
Voor samenwerkingsverbanden wordt een wijziging aangebracht ten aanzien van de doelgroep waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Projecten van samenwerkingsverbanden komen alleen nog voor subsidie in aanmerking wanneer deze zijn gericht op (het bereik van) laagtaalvaardigen die het Nederlands als moedertaal hebben (NT1 volwassenen).

Uitbreiding begripsbepaling dienstbetrekking
Tot slot wordt de begripsbepaling van dienstbetrekking uitgebreid. Zo wordt het voor werkgevers mogelijk om ook scholingstrajecten aan te vragen voor deelnemers waarmee sprake is van een arbeidsrelatie die minder duurzaam is.

Openstelling
Aanvragen kunnen van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019 worden ingediend via de website: https://www.dus-i.nl/subsidies/tel-mee-met-taal. In totaal is een budget van € 6,75 miljoen beschikbaar voor deze periode.

Terug naar overzicht