Nieuws

mei
20

Noord-Brabantse subsidie 'Behoud of herstel van wijst' opnieuw open op 1 juni

Noord-Brabant heeft de subsidieregeling 'Behoud of herstel van wijst' in zijn geheel gewijzigd. Dit houdt in dat subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni tot en met 1 juli 2015. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van 452.000. Subsidiabel zijn projecten die gericht zijn op het behoud of het herstel van wijst. Subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) waterschappen, gemeenten, natuurterreinbeherende organisaties en natuurlijke personen.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 222.000 per project. Subsidies van minder dan € 25.000 worden niet verstrekt. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

De regeling 'Behoud of herstel van wijst' maakt onderdeel uit van de 'Subsidieregeling water Noord-Brabant 2013'. Wijst is het geohydrologische verschijnsel, dat voortvloeit uit de aardkundige omstandigheden langs de Peelrandbreuk, met bijzondere waterhuishoudkundige omstandigheden en chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater tot gevolg.

Terug naar overzicht