Nieuws

apr
20

Nieuwe openstellingen TSE Industrie en MOOI, meer budget DEI+

Er is een wijziging van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE) gepubliceerd.

Concreet is er een wijziging in de cumulatiebepalingen voor alle subsidiemodules van de Topsector energieprojecten doorgevoerd, worden de subsidiemodules TSE Industrie en MOOI gewijzigd opengesteld én is een subsidieplafond voor de DEI+ opgehoogd. De nieuwe MOOI-openstelling was overigens eerder al aangekondigd.

Cumulatiebepalingen
Deze bepalingen zijn aangepast zodat (in het vervolg) bepaalde nationale en door de Europese Unie gefinancierde bijdragen niet (meer) vallen onder de anticumulatiebepaling van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies. Het gaat dan om subsidies die worden verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++), de Eerste, Tweede en Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en het REACT-programma.

TSE Industrie
De subsidiemodule TSE Industrie is gericht op het onderwerp energie- en klimaatinnovatieprojecten binnen de industrie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zogenaamde (nieuwe) industrie MMIP’s. De TSE Industrie wordt opnieuw opengesteld van 6 juli 2021 tot en met 14 september 2021.

De geactualiseerde subsidiabele activiteiten zijn opgenomen in de bij deze subsidiemodule behorende bijlage 4.2.2, die overigens ook geactualiseerd is en hierdoor (in het vervolg) meerdere subsidiabele thema’s bevat. Om die reden worden voor de komende openstelling twee subsidieplafonds vastgesteld. Het subsidieplafond is voor het subsidiabele thema ‘MMIP 6 - Sluiting van industriële ketens’, ‘MMIP7 - Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem’ en ‘MMIP 8 - Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen’ vastgesteld op € 3 miljoen en voor het thema ‘Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart’ op € 3,36 miljoen.

MOOI
Op grond van de subsidiemodule MOOI komen projecten met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling van producten en diensten voor subsidie in aanmerking, waarmee wordt bijgedragen aan de innovatieopgave uit het klimaatakkoord. Daarnaast komen ook andere activiteiten (in beperkte mate) voor subsidie in aanmerking, voor zover deze een bijdrage aan het project kunnen leveren. Omdat voor de realisatie van de zogenaamde Missies, waarop deze projecten betrekking hebben, het vormen van samenwerkingsverbanden essentieel is, stimuleert de subsidiemodule MOOI nieuwe samenwerkingsvormen die multidisciplinair van aard zijn.

De subsidiemodule MOOI wordt opnieuw opengesteld van 6 juli 2021 tot en met 7 september 2021. Wel moet eerst een vooraanmelding worden gedaan. De deadline hiervoor is 4 mei 2021. Het subsidieplafond is voor ‘Missie A en C: Systeemoplossingen inpassing grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit (MOOI-SIGOHE)’ vastgesteld op € 13,8 miljoen.

Verder zijn met de nieuwe openstelling de volgende zaken in de subsidiemodule MOOI aangepast:

  • aan bijlage 4.2.6 is voor de nieuwe openstelling in 2021 een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Hierin zijn de missies, doelstelling en innovatievraagstukken opgenomen waarvoor op grond van de subsidiemodule MOOI in 2021 subsidie aangevraagd kan worden en zijn enkele inhoudelijke aanpassingen verwerkt, die verband houden met de hierna toegelichte aanpassingen in de begripsbepalingen, subsidiabele kosten en afwijzingsgronden;
  • er zijn enkele aanpassingen in de begripsbepalingen doorgevoerd. Concreet is de begripsbepaling van ‘MOOI-project’ aangepast, alsook de begripsbepalingen behorend bij de onderliggende activiteiten. Concreet worden in het vervolg pilotactiviteiten niet meer uitgezonderd van subsidiëring. Verder hebben de aanpassingen van de begripsbepalingen betrekking op de overige projectactiviteiten, die in aanmerking komen voor subsidie. Ten opzichte van de eerste openstelling worden bij de tweede openstelling van de subsidiemodule MOOI deze niet-economische activiteiten expliciet beschreven door deze in het vervolg te beperken tot de brede verspreiding van onderzoeksresultaten op een niet-exclusieve en niet-discriminerende basis;
  • de hoogte van de subsidiepercentages voor de (reguliere) projectactiviteiten zijn aangepast. Omdat de verwachting is dat, gezien het karakter van de MOOI, alle samenwerkingsverbanden aan één van de voorwaarden voor daadwerkelijke samenwerking zullen voldoen, is het verhoogde percentage dat hiervoor mogelijk is, nu direct verdisconteerd. In gevallen dat niet aan minimaal één van de voorwaarden voldaan wordt, zal de subsidie 15 procentpunten lager liggen.


DEI+
De DEI+ is opengesteld vanaf 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022. Het subsidieplafond was vastgesteld op € 76,6 miljoen voor de thema’s, genoemd onder 4.1 (Energie-efficiëntie), 4.2 (Hernieuwbare energieproductie), 4.3. (Flexibilisering van het energiesysteem), 4.4 (Lokale infrastructuur), 4.5 (Circulaire economie, voor projecten met een subsidie van € 3 miljoen of meer), 4.6 (CC(U)S - Carbon Capture, Utilisation and Storage) en 4.8 (Overige CO2-reducerende maatregelen). Omdat de vraag bij de gebruikers van de DEI+ hoger was dan verwacht, is het subsidieplafond opgehoogd naar € 126,6 miljoen.

Terug naar overzicht