Nieuws

apr
20

Drenthe maakt nieuwe openstellingen bekend voor plattelandsontwikkeling

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben twee nieuwe openstellingsbesluiten bekend gemaakt in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Het gaat om de maatregelen 'Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties' en 'Niet productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS'.

De maatregel Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties is tot en met 31 juli 2018 geopend voor aanvragen. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 500.000. Dit bedrag bestaat voor 50% uit Europese (ELFPO) middelen en voor 50% uit provinciale middelen. De subsidie kan worden verstrekt aan diegene, die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting levert. De kennisoverdracht moet betrekking hebben op één of meer van de volgende doelstellingen: natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw, kringlooplandbouw of de ontwikkelagenda melkveehouderij. 
De ingediende, volledige aanvragen worden gerangschikt op basis van een aantal selectiecriteria, waaronder effectiviteit en kans op succes / haalbaarheid, innovativiteit, en mate van efficiëntie. Aan elk criterium worden punten en een wegingsfactor toegekend. Projecten met het hoogst aantal punten worden vervolgens als eerste gehonoreerd. Projecten moeten minimaal 39 punten (60%) scoren om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. De subsidie bedraagt maximaal € 150.000. Bijdragen van minder dan € 75.000 worden niet verstrekt. 

 

Subsidie in het kader van Niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS kan tot en met 22 augustus 2018 worden aangevraagd. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 9.972.758. Het bedrag is voor 50% afkomstig uit ELFPO middelen en voor 50% afkomstig uit provinciale middelen. De subsidie kan worden verstrekt aan (samenwerkingsverbanden van) landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en / of bestuurscommissies. Subsidies van minder dan € 100.000 worden niet verstrekt. De investeringen moeten betrekking hebben op de Natura 2000 gebieden in de regio: Bargerveen, Drents-Friese Wold, Drentsche Aa, Drouwenerzand, Dwingelderveld, Elperstroom, Fochteloërveen, Holtingerveld, Mantingerbos, Mantingerzand, Norgerholt en Witterveld.

Terug naar overzicht