Nieuws

apr
20

Zuid-Holland stelt beleidskader vast voor natuur- en landschapsbeheer in 2016

Op 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 2016 in. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige SNL hebben betrekking op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zuid-Holland heeft daarom in dit kader de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer, vastgesteld. Tevens zijn het mandaatbesluit en de uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL bekendgemaakt. Vanaf 2016 gaat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit van een collectieve aanpak, waarbij het beheer op de meest kansrijke gebieden wordt ingezet. De subsidie zal vanaf dat moment worden aangevraagd door agrarische collectieven. Agrariërs kunnen individueel geen vergoeding meer aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De SNL 2016 staat voor aanvragen agrarisch natuurbeheer open in de periode 1 juni tot en met 30 juni 2015. Aanvragen voor (collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2015.
De subsidieplafonds zijn als volgt:


agrarisch natuur- en landschapsbeheer, voor het leefgebied met de aanduiding:  


Open Akkerland: € 3,6 miljoen,

Open Grasland: € 28,8 miljoen,
Droge Dooradering: € 600.000,

Natte Dooradering: € 2,4 miljoen,
Water: een symbolisch bedrag van € 1. Hierdoor is het mogelijk, aanvragen in te dienen en in behandeling te nemen, zonder dat er ook subsidies hoeven worden uitgekeerd;(collectief) agrarisch natuurbeheer: € 300.000, voor agrarisch natuurbeheer in het kader van:

collectief agrarisch natuurbeheer voor een aantal vastgestelde beheertypen,
toeslag collectief agrarisch natuurbeheer, en collectief agrarisch natuurbeheer buiten natuurterreinen, voor een aantal vastgesteld landschapstypen.
Het budget is alleen beschikbaar voor het uitdienen van de in 2016 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen op grond van de SNL 2013 van Zuid-Holland, voor (collectief) agrarisch natuurbeheer.

Terug naar overzicht