Nieuws

mrt
20

Subsidieregeling Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland aangepast

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de Verordening POP3 subsidies, de subsidie voor plattelandsontwikkeling 2014-2020, op een groot aantal punten aangepast. De wijzigingen hebben zowel betrekking op de algemene bepalingen uit hoofdstuk 1 als op specifieke bepalingen uit een groot aantal paragrafen van de volgende hoofdstukken. Het gewijzigde geheel is met ingang van 21 maart 2017 van toepassing.

Van hoofdstuk 1, algemene bepalingen zijn onder meer de begrippenlijst, de algemene omschrijving van de activiteiten en de weigeringsgronden aangepast. Er wordt een nieuw artikel toegevoegd, waarin de bepalingen voor het aanleveren van bewijsstukken zijn opgenomen. Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht in de paragrafen:

  • Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers: binnen deze paragraaf wijzigen de subsidiabele activiteiten, de bepalingen voor de aanvraag, de subsidiabele kosten en de hoogte van de subsidie;
  • Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven en Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS: van deze beide paragrafen zijn de subsidiabele kosten en de rangschikking van de ingediende volledige aanvragen gewijzigd;
  • Niet productieve investeringen water: van deze paragraaf wijzigen zowel de omschrijving van de subsidiabele activiteiten, als de hoogte van de subsidie, de subsidiabele kosten als de rangschikking van de ingediende volledige aanvragen;
  • Samenwerking voor innovaties: van deze paragraaf wijzigen de omschrijving van zowel de subsidiabele activiteiten als de subsidiabele kosten. Aan de weigeringsgronden zijn twee bepalingen toegevoegd. Ten slotte zijn de bepalingen van de rangschikking van de ingediende volledige aanvragen aangepast;
  • Samenwerking in het kader van EIP: in deze paragraaf worden de weigeringsgronden eveneens met twee bepalingen uitgebreid. Daarnaast wijzigen de bepalingen voor de subsidiabele kosten en de wijze van rangschikking van de ingediende volledige aanvragen;
  • Uitvoering van LEADER projecten en Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten in de lokale groep: binnen deze twee paragrafen is het voortaan ook voor samenwerkingsverbanden mogelijk, een aanvraag in te dienen. Van de paragraaf Uitvoering van LEADER projecten wijzigt bovendien de bepaling voor de hoogte van de subsidie.

Zie voor meer informatie het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht