Nieuws

mrt
20

Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 gepubliceerd

Op 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 2016 in. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige SNL hebben betrekking op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe een nieuwe Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (SVNL) vastgesteld. De regeling treedt met ingang van 21 maart in werking.
Vanaf 2016 gaat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit van een collectieve aanpak, waarbij het beheer op de meest kansrijke gebieden wordt ingezet. De subsidie zal vanaf dat moment worden aangevraagd door agrarische collectieven. Agrariërs kunnen individueel geen vergoeding meer aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Drenthe is de eerste provincie met een nieuwe subsidieverordening voor natuur- en landschapsbeheer.
De nieuwe, landelijke SVNL kent de volgende uitgangspunten:


een zo simpel mogelijke juridische basis;

geen dubbelingen met de Algemene wet bestuursrecht;

subsidiemogelijkheden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en natuurbeheer;

subsidie voor natuurbeheer kan worden aangevraagd door gecertificeerde en niet gecertificeerde beheerders;

uniformiteit in de twaalf provincies.

Terug naar overzicht