Nieuws

mrt
20

Openstellingsbesluit subsidie natuur en landschap Fryslân 2014 gepubliceerd

De provincie Fryslân heeft de Openstelling van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014 gepubliceerd. In deze openstelling zijn subsidieplafonds, aanvraagperioden, tarieven voor het begrotingsjaar 2014 en nadere bepalingen vastgesteld voor onder andere de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SVNL) Fryslân. De SVNL 2014 bestaat uit de onderdelen Natuur- en landschapsbeheer, Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer, Probleemgebiedensubsidie en Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer. Voor 2014 zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

• Natuurbeheer, onderdeel continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen, voor gecertificeerde beheerders, voor een aantal vastgestelde natuur- en landschapsbeheertypen:
- € 7.436.489, voor terreinen binnen de EHS,
- € 7.950, voor terreinen buiten de EHS, voor zover het natuurbeheertype N17.04 betreft. 

• Natuurbeheer, onderdeel continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen, voor niet gecertificeerde beheerders, met minder dan 75 hectare in beheer, voor een aantal vastgestelde natuur- en landschapsbeheertypen: 
- € 62.000, voor terreinen binnen de EHS,
- € 13.000, voor terreinen buiten de EHS, voor zover het natuurbeheertype N17.04 betreft. 

• Natuurbeheer, onderdeel nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor niet gecertificeerde beheerders, met minder dan 75 hectare in beheer: € 0 voor een aantal vastgestelde natuur- en landschapsbeheertypen, voor zover het andere terreinen betreft dan genoemd bij het onderdeel continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor niet gecertificeerde beheerders.

• Collectief agrarisch natuurbeheer: € 7.872.500, voor een aantal vastgestelde natuur- en landschapsbeheertypen, voor zover het terreinen betreft waarvoor door of namens de provincie een subsidie voor collectief agrarisch natuurbeheer of voor het voortzetten van aflopend agrarisch natuur- en landschapsbeheer van subsidiebeschikkingen, die aflopen tussen 30 december 2010 en 31 december 2014;
• Probleemgebiedensubsidie: € 0 voor subsidies PGV ontkoppeld;
• Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer: € 0 voor organisatiekosten agrarisch natuurbeheer.

Zie voor de specificatie van de vastgestelde natuur- en landschapsbeheertypen voor de verschillende onderdelen het Provinciaal Blad. Dit is hier in PDF te downloaden.

Terug naar overzicht