Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
20

€ 85 miljoen voor duurzaamheid in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten voor de komende vijf tot tien jaar een bedrag van € 85 miljoen te investeren in projecten om ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en duurzame economie verder te stimuleren. Voor dit doel wordt een Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDE) opgericht, dat participaties aan kan gaan op het terrein van bijvoorbeeld biomassavergassing, duurzaam bouwen, zonne-energie, of wind op zee. Dit zullen vaak nieuw op te starten projecten zijn die op de lange termijn weliswaar kansrijk worden geacht, maar die problemen hebben om de financiering rond te krijgen.

Het PDE is een uitwerking van het coalitieakkoord om te komen tot een Duurzame Energiefonds met een omvang van € 85 miljoen. Er is gekozen om het Fonds breder in te zetten. Zo sluit het beter aan bij de provinciale ambities, bij het uitgangspunt dat het niet alleen wordt ingezet op het stimuleren van duurzame energie vanwege de milieudoelstellingen, maar vooral ook vanwege de economische potentie van de sector en de werkgelegenheid die dat biedt. Het PDE wordt een revolverend fonds. De mogelijke winsten uit participaties zullen terugvloeien in het fonds en kunnen opnieuw worden uitgezet.

Het voorstel om tot een PDE te komen wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Indien zij kunnen instemmen met de voordracht kan het Fonds in de loop van het derde kwartaal van 2013 operationeel zijn.
Het fonds zal gefaseerd worden ingevoerd, waarbij Gedeputeerde Staten voorstellen om te beginnen met de openstelling van een eerste tranche van € 30 miljoen. Als het bedrag bijna volledig is gebruikt voor participaties doen Gedeputeerde Staten opnieuw een voorstel aan Provinciale Staten om de volgende tranche beschikbaar te stellen.

In februari 2012 kondigde de provincie al aan, met een dergelijk fonds te willen starten in het kader van de EnergyBoard. Hierin komen het bedrijfsleven, overheid en onderzoeks- en onderwijsinstellingen die werkzaam zijn op het gebied van duurzame energie, samen.

Terug naar overzicht