Nieuws

feb
20

Subsidie-instrumentarium Topsector energieprojecten aangepast en nieuwe subsidieplafonds 2019 vastgesteld

De Topsector Energie, onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies (RNES), biedt jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. In de vandaag gepubliceerde wijzigingsregeling is het subsidie-instrumentarium aangepast en zijn een aantal nieuwe subsidieplafonds voor 2019 gepubliceerd. In de bijlagen bij de regeling zijn de programmalijnen van de verschillende modules opgenomen.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de DEI subsidie:

 • omdat de reikwijdte van de DEI verbreed is van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie naar andere maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen is de titel gewijzigd in DEI+;
 • de nieuwe doelstelling is in de basis gericht op de maatschappelijke bijdrage van projecten aan CO2-reductie, oplossingen voor de leveringszekerheid en ruimtelijke knelpunten. De doelstelling gericht op verdienpotentieel (waaronder omzet, export en werkgelegenheid) komt te vervallen;
 • onder de DEI+ kan subsidie worden aangevraagd voor projecten binnen de nieuwe thema’s: Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, CO2-reductie industrie, Flexibilisering van het elektriciteitssysteem en Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind;
 • het subsidieplafond van de DEI+ wordt nu verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, in plaats van op basis van rangschikking van de aanvragen;
 • het wordt mogelijk gemaakt om maximaal drie innovatieve demonstratieprojecten van een bepaalde techniek te subsidiëren, in plaats van één project. Hiermee wordt verdere opschaling van de resultaten ondersteund. Het moet hierbij wel gaan om innovatieve toepassingen en de noodzaak voor subsidie moet nog steeds worden aangetoond;
 • het wordt mogelijk gemaakt om over de hele breedte van de DEI+ subsidie aan te vragen voor pilots;
 • het criterium dat projecten (in voldoende mate) moeten bijdragen aan de Nederlandse economie wordt vervangen door het criterium dat projecten (voldoende) ‘slaagkans in de Nederlandse markt en maatschappij’ moeten hebben;
 • onder de subsidiemodule Topsector Energiestudies Industrie kan in plaats van voor verkennende studies subsidie worden aangevraagd voor milieustudies.

Daarnaast is de subsidiemodule Topsector Energiestudies Industrie gewijzigd: er kan in plaats van voor verkennende studies subsidie worden aangevraagd voor milieustudies.

 

Voor de volgende modules zijn subsidieplafonds en sluitingsdata vastgesteld:

 • Biobased Economy en Groen Gas, innovatieprojecten: 1 april 2019 tot en met 17 september 2019, € 3.500.000;
 • Geo-energie: 1 juli 2019 tot en met 8 oktober 2019, € 1.000.000;
 • Urban Energy: 1 april 2019 tot en met 10 september 2019:
  • Zonne-energie: € 4.000.000,
  • Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat, en Fysieke integratie: € 2.300.000,
  • Flexibele energieinfrastructuur, en Energieregelsystemen en -diensten: € 4.000.000;
 • Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+): 
  • Energie-innovatie: 21 februari 2019 tot en met 7 januari 2020, € 35.000.000,
  • CO2-reductie industrie: 21 februari 2019 tot en met  4 juni 2019,
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen: 1 april 2019 tot en met 13 augustus 2019, € 7.450.000,
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, projecten die passen binnen het subthema Maatschappelijk vastgoed: 1 april 2019 tot en met 13 augustus 2019, €  3.910.000,
  • Flexibilisering van het elektriciteitssysteem: 21 februari 2019 tot en met 24 september 2019, € 33.600.000,
  • Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind: 21 februari 2019 tot en met 24 september 2019, € 9.600.000;
 • Energie en industrie, joint industry projects: 1 april 2019 tot en met 28 mei 2019, € 4.875.000;
 • Wind op zee, R&D-projecten: 1 april 2019 tot en met 7 mei 2019, € 4.500.000, waarvan eerst tot maximaal € 2.250.000 voor projecten die passen binnen programmalijn 1. Kostenreductie en optimalisatie;
 • Topsector Energiestudies Industrie: 
  • Warmte, Systeemintegratie - elektrificatie en flexibilisering, Circulariteit: 21 februari 2019 tot en met 24 september 2019, € 1.900.000,
  • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage): 21 februari 2019 tot en met 24 september 2019, € 9.600.000.

Terug naar overzicht