Nieuws

dec
19

Overijssel: nieuwe subsidieregelingen, wijzigingen en intrekkingen

De provincie Overijssel heeft enkele nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd, een aantal subsidieregelingen gewijzigd en een aantal subsidieregelingen per direct ingetrokken.

Nieuw: Subsidieregeling lokale energie-initiatieven 2.0
Het doel van de Subsidieregeling lokale energie-initiatieven 2.0 (USOVLEI2) is het ondersteunen van lokale energie-initiatieven in de provincie Overijssel. Er is een budget van € 200.000 beschikbaar.

In aanmerking voor subsidie komen rechtspersonen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of kerkgenootschappen. Als aanvrager wordt ook aangemerkt een aanvrager die in oprichting is om de hiervoor genoemde rechtsvorm te verkrijgen.

Onder een lokaal energie-initiatief wordt verstaan: een initiatief met als doel om een energieproject te realiseren, waarbij:

 • het aandeel nieuwe energie in Overijssel toeneemt en deze ambitie breed wordt uitgedragen;
 • bewoners, organisaties of bedrijven in een specifiek gebied binnen Overijssel actief worden uitgenodigd om vrijwillig lid of klant te worden;
 • het initiatief open staat voor iedereen die wil deelnemen;
 • leden en klanten profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het energieproject worden gehaald;
 • er sprake is van een samenwerkingsverband en een bestuur van minimaal twee personen;
 • de initiatiefnemers binding hebben met de lokale gemeenschap.


Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een lokaal energie-initiatief:

 • uitwerken van projectidee├źn;
 • organiseren van bijeenkomsten;
 • communicatie, leden- en klantenwerving;
 • oprichten en inrichten van de organisatie;
 • technisch, juridisch en financieel advies;
 • voorbereiden van een business case.


De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per energieproject van een lokaal energie-initiatief.

Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2020 worden ingediend bij de provincie Overijssel en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Nieuw: Subsidieregeling stimulering activiteiten energieloketten
Het doel van de Subsidieregeling stimulering activiteiten energieloketten (USOVSAE) is het stimuleren dat inwoners van Overijssel in hun eigen gemeente onafhankelijke informatie kunnen krijgen over het verduurzamen van hun woning via de gemeentelijke energieloketten. Een energieloket is een fysiek, digitaal en telefonisch informatiepunt waar de inwoners van de gemeente voldoende en effectief kennis kunnen verwerven over energiemaatregelen. Voor 2020 is een budget van € 187.500 beschikbaar.

Alleen Overijsselse gemeenten komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidie kan worden verstrekt voor de voorzetting van de activiteiten van het energieloket voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 september 2020.

De subsidie bedraagt een forfaitair bedrag van € 7500 per energieloket per gemeente.

Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2020 worden ingediend bij de provincie Overijssel en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Nieuw: Subsidieregeling intensivering energietoezicht
Het doel van de Subsidieregeling intensivering energietoezicht (USOVIET) is het stimuleren van de intensivering van energietoezicht door de Omgevingsdienst IJsselland. Voor 2020 is een budget van € 108.630 beschikbaar.

Alleen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle komen in aanmerking voor subsidie.

De subsidie bedraagt € 510 per inrichting waar energietoezicht wordt gehouden, tot een maximumbedrag per gemeente.

Vervallen regelingen
De Subsidieregeling sociale innovatie (USOVSI) en de Subsidieregeling lokale initiatieven herdenking en viering 75 jaar vrijheid (USOVVRIJ) zijn per direct ingetrokken. De Subsidieregeling lokale energie-initiatieven (USOVLEI) is vervangen door de bovengenoemde Subsidieregeling lokale energie-initiatieven 2.0 (USOVLEI2).

Verlenging looptijd
De looptijd van de Subsidieregeling stimuleren wooninitiatieven (USOVWOON) en de Subsidieregeling impuls circulair bouwen (USOVICB) is aangepast. Deze regelingen waren eigenlijk al per 1 december 2019 komen te vervallen, maar zullen nu doorlopen tot en met 31 maart 2020.

Overige wijzigingen
Binnen de Subsidieregeling wijkuitvoeringsplannen energietransitie gebouwde omgeving Overijssel (USOVGAE) zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Belangrijkste aanpassing is een fikse verlaging van de subsidie. Voorheen bedroeg de subsidie maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000 per aanvraag. Dit is nu 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000 per aanvraag. Ook is het plafond voor 2020 vastgesteld op € 500.000.

Tot slot is voor de Subsidieregeling hernieuwbare energie en energiebesparing (USOVHEE) de aanvraagperiode voor 2020 vastgesteld. Aanvragen kunnen van 1 augustus 2020 tot en met 16 september 2020 (17.00 uur) worden ingediend.

Terug naar overzicht