Nieuws

dec
19

Oproepen ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek

ZonMw heeft drie oproepen binnen het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) gepubliceerd. Kern van het programma is zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen.

Het programma richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Zo'n samenwerkingsverband bestaat – bij voorkeur – uit deelnemers vanuit gemeenten en GGD'en, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren, zorgaanbieders, aanbieders van ondersteuning en welzijn én burgers en patiënten zelf.

De nu gepubliceerde oproepen zijn 'JZOJP Startimpuls 2019/2020 ronde 2', 'Regio-impuls ronde 2 Juiste Zorg op de Juiste Plek' en 'JZOJP Voucherregeling 2019/2020 ronde 2'.

JZOJP Startimpuls
Doel van deze oproep is het ondersteunen van de (door)ontwikkeling van startende regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. De samenwerkingsinitiatieven moeten betrekking hebben op regionale prioriteiten en/of leemtes qua integrale zorg en ondersteuning. Gedacht kan worden aan thema's als ouderenzorg, ggz, gezondheidsbevordering voor risicogroepen of preventie in het kader van de preventieakkoorden.

De subsidie kan worden aangevraagd voor (financiële) ondersteuning van de (door)ontwikkeling van een samenwerkingsverband. Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de uitvoering van het regionale integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.

Aanvragen kunnen worden ingediend door één van de partijen uit een samenwerkingsverband (bestaande uit minimaal één van de aanbieders (zorg, ondersteuning of welzijn), één van de financiers (gemeente(n), zorgverzekeraar(s) of zorgkanto(o)r(en)) en vertegenwoordiging van burgers). De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn met aantoonbare regiobinding.

De subsidie bedraagt maximaal € 37.500 (inclusief btw). De partners binnen het samenwerkingsverband dragen gezamenlijk minimaal 25% bij (in cash of in kind) van de totale projectkosten. Het project heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden.

Aanvragen kunnen tot en met 11 februari 2020, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-startimpuls-20192020-ronde-2/

Regio-impuls ronde 2 Juiste Zorg op de Juiste Plek
Doel van deze oproep is het ondersteunen van de doorontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden en de uitvoering van de opgestelde plannen ter verbetering van het regionale integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.

De samenwerkingsinitiatieven moeten betrekking hebben op regionale prioriteiten en/of leemtes qua integrale zorg en ondersteuning. Gedacht kan worden aan thema's als ouderenzorg, ggz, gezondheidsbevordering voor risicogroepen of preventie in het kader van de preventieakkoorden. Het samenwerkingsverband heeft de specifieke regionale prioriteiten geformuleerd op basis van een gedeeld regiobeeld. Dit beeld geeft de sociale- en gezondheidssituatie weer van de bewoners van een regio.

Subsidie kan worden aangevraagd voor (financiële) ondersteuning van de doorontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden en de uitvoering van de opgestelde plannen ter verbetering van het regionale integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.

Aanvragen kunnen worden ingediend door één van de partijen uit een samenwerkingsverband (bestaande uit minimaal één van de aanbieders (zorg, ondersteuning of welzijn), één van de financiers (gemeente(n), zorgverzekeraar(s) of zorgkanto(o)r(en)) en vertegenwoordiging van burgers). De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn met aantoonbare regiobinding.

De subsidie bedraagt maximaal € 75.000 (inclusief btw). De partners binnen het samenwerkingsverband dragen gezamenlijk minimaal 25% bij (in cash of in kind) van de totale projectkosten. Het project heeft een looptijd van maximaal 24 maanden.

Aanvragen kunnen tot en met 11 februari 2020, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/regio-impuls-ronde-2-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/

JZOJP Voucherregeling
Doel van deze oproep is het financieel ondersteunen van het creëren van een regiobeeld. Dit regiobeeld wordt samengesteld door data van de gezondheidssituatie en de behoeften van de burgers in de regio te verzamelen en te analyseren. Op basis van de uitkomsten van het regiobeeld kunnen partijen samen een visie ontwikkelen en prioriteiten stellen in de vormgeving en verdere ontwikkeling van hun integrale aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg. Het beschikbaar zijn van data en overeenstemming over de interpretatie ervan zijn daarvoor onontbeerlijk. Hierdoor sluit het aanbod goed aan bij de prioriteiten uit de regio en de wensen en behoeften van de burgers.

Met de financiering van een voucher kan externe expertise worden ingezet voor het verzamelen en analyseren van de data. De voucher kan gelijktijdig worden aangevraagd met een Startimpuls, maar ook zonder Startimpuls kan een voucher worden aangevraagd ter voorbereiding voor het aanvragen van een impuls subsidie (regio of start) in de derde ronde van het programma in 2020.

De vouchers kunnen worden aangevraagd door (startende) regionale samenwerkingsverbanden die de intentie hebben om een integraal, op de behoefte van hulpvragers aansluitend, welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod te ontwikkelen gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit één van de aanbieders (zorg, ondersteuning of welzijn), één van de financiers (gemeenten, zorgverzekeraars of zorgkantoren) en een vertegenwoordiging van burgers. De aanvraag wordt gedaan door één van de partijen uit het samenwerkingsverband.

De omvang van de voucher is maximaal € 10.000 (inclusief eventueel verschuldigde btw). De looptijd is maximaal negen maanden en gaat direct na toekenning van de voucher in.

Aanvragen kunnen tot en met 11 februari 2020, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-voucherregeling-20192020-ronde-2/

Terug naar overzicht