Nieuws

dec
19

Groningen publiceert Subsidieregeling kadernota cultuur 2021-2028

De provincie Groningen heeft de Subsidieregeling kadernota cultuur 2021-2028 (KACUGR) gepubliceerd.

Doel van deze regeling is het versterken en uitdragen van de culturele kwaliteit en identiteit van de provincie Groningen, waarbij wordt ingezet op de volgende ambities: cultuur voor iedereen, stimuleren van een bruisend en vernieuwend aanbod in Stad en Ommeland en ontwikkeling, behoud en versterking van de kwaliteit van het erfgoed, landschap en de leefomgeving. Voor de periode 2021 tot en met 2024 is een plafond van € 6.018.000 per kalenderjaar beschikbaar.

In aanmerking komen professionele kunstinstellingen werkzaam in de provincie Groningen, erfgoedinstellingen uit de provincie Groningen en instellingen die een steunfunctie vervullen en die deel uitmaken van het culturele netwerk in de provincie Groningen. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

Op basis van de regeling worden meerjarige subsidies verstrekt aan de zogenaamde cultuurpijlers (een aantal landelijk gesubsidieerde instellingen uit de Groningse culturele infrastructuur) en steunfunctie instellingen (instellingen waar een ondersteunende taak is neergelegd voor een bepaalde sector op bijvoorbeeld het gebied van cultuureducatie). Subsidie wordt verstrekt voor een periode van acht jaar. Er kan maximaal één organisatie per steunfunctie voor subsidie in aanmerking komen.

Aanvragen kunnen tot en met 5 januari 2020 worden ingediend via de website https://cultuurnotagroningen.nl/. Wanneer een instelling ook een structurele subsidie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of bij één van de landelijke cultuurfondsen voor cultuur aanvraagt, moet de aanvraag uiterlijk 1 februari 2020 worden ingediend. De beschikbare gelden worden verdeeld over de aanvragen die kwalitatief het meeste voldoen aan de gestelde criteria.

Terug naar overzicht