Nieuws

dec
19

Rectificatie Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd

Op 6 december jl. is de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd. De regeling heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om het lerarentekort in het po, vo en mbo gezamenlijk aan te pakken. De zinsnede ten minste een derde van regio gevestigde scholen wordt gewijzigd in ten minste een derde van de besturen van de in de betreffende regio gevestigde scholen voor voortgezet onderwijs neemt deel aan de aanvraag.

De samenwerking in de regio tussen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen staat centraal in deze regeling. Schoolbesturen kunnen samen met één of meer lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen waarin staat omschreven wat zij in hun regio in 2019 gaan ondernemen om het lerarentekort aan te pakken. De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio en functioneert sterk regionaal. De inzet is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ideeën en bestaande initiatieven die er in de regio zijn en bij de activiteiten die al bestaan of die in gang worden gezet. Uitgangspunt is dat alle besturen van scholen en opleidingen die deel willen nemen dat ook kunnen. Dit geldt ook voor besturen die op een later moment willen aansluiten en willen deelnemen aan de activiteiten in het plan van aanpak. 

 

De activiteiten in het plan van aanpak richten zich op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Hieronder kan ook worden verstaan activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort. De activiteiten worden in beginsel uitgevoerd in het kalenderjaar 2019 en uitloop is mogelijk tot 1 augustus 2020.

 

Er is € 9.000.000 beschikbaar. Dit budget is als volgt verdeeld: € 4.500.000 voor de sector primair onderwijs en € 4.500.000 voor de sector voortgezet onderwijs. Indien het subsidieplafond van een van de sectoren niet volledig is uitgeput, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan de andere sector. De bijdrage is:

  • voor een plan van aanpak in het primair of het voortgezet onderwijs: maximaal € 250.000;
  • voor een sectoroverstijgende plan van aanpak: € 500.000;
  • wanneer één of meer besturen uit het middelbaar beroepsonderwijs deelnemen aan het plan van aanpak wordt een extra subsidie verstrekt van maximaal € 75.000. 

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien sprake is van cofinanciering. Deze cofinanciering bedraagt ten minste één derde deel van de subsidiabele kosten, en dient in geld of in geld waardeerbaar te zijn. Aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2019 worden ingediend, en worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. 

Terug naar overzicht