Nieuws

dec
19

Derde oproep ZonMw Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag

Tot en met 19 februari 2019 kunnen bij ZonMw aanvragen worden ingediend voor de oproep Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag binnen het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag. Doel van deze subsidieoproep is om de toegankelijkheid van lokale en/of regionale meld- en adviespunten voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn, hun omgeving en hulpverleners te verbeteren.

De meldpunten adviseren, signaleren en handelen proactief bij zorgelijke signalen of zetten de melding door naar een geschikt gemeentelijk loket, sociaal wijkteam, of een andere partij die de melding actief kan oppakken. Belangrijke vraag hierbij is hoe lokaal invulling kan worden gegeven aan het realiseren van 24/7 bereikbaarheid van niet-acute advies- en meldpunten. Per regio kan dit verschillen. Het secundaire doel van deze subsidieoproep is om in beeld te brengen hoe groot het beroep op de meldpunten is buiten kantooruren en wat de aard van de vragen en meldingen is.


De maximale bijdrage is € 125.000 per project voor een periode van ten hoogste 12 maanden. Gemeenten en GGD’en kunnen subsidieaanvragen indienen namens een regionaal samenwerkingsverband. Om er voor te zorgen dat het project aansluit bij de lokale praktijk en dat de doorgeleiding van meldingen goed georganiseerd is, moeten samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met de volgende partijen: gemeente/GGD, regionale meldkamers (ambulance en politie), ggz (crisisdienst), een eerste aanzet tot samenwerking met zorgverzekeraar(s), en indien relevant maatschappelijke opvang.

 

Afhankelijk van het beschikbare budget wordt deze subsidieoproep mogelijk in 2019 nogmaals herhaald. 

Terug naar overzicht