Nieuws

nov
19

Gelderland maakt fors aantal nieuwe subsidieregelingen bekend

De provincie Gelderland heeft de Regels ruimte voor Gelderland 2016 (RUIMTEGLD) flink gewijzigd.

De regels vormen het kader voor bijna alle door Gelderland te verstrekken subsidies. Met behulp van de nu gepubliceerde vierendertigste wijziging van de regels worden diverse onderliggende paragrafen (oftewel subsidieregelingen) gewijzigd, ingetrokken dan wel nieuw toegevoegd. Zo zijn onder meer de volgende nieuwe/vernieuwde regelingen toegevoegd:

 • Regeling COVID-19 Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen (COGGLD);
 • Regeling elektrische deelauto’s (EDAGLD);
 • Regeling energieloketten 2021-2024 (ELOKGLD);
 • Regeling groene icoonprojecten (GRICOGLD);
 • Regeling kleine artistieke producties en festivals (KAPFGLD);
 • Regeling LTI (LTIGLD);
 • Regeling ondersteuning van gemeenten bij toezicht op energiebesparing 2021-2024 (OGTEGLD);
 • Regeling opruiming drugsafval 2021-2024 (DRUGSGLD21);
 • Regeling regionale sporttalentenprogramma’s (RSGLD).


Hieronder in het kort de hoofdpunten van de nieuwe regelingen, die voor het merendeel in werking treden met ingang van 4 januari 2021.

Regeling COVID-19 Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen
Doel van deze regeling is het ondersteunen van gemeenschapsvoorzieningen en het stimuleren van het doen van onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van één of meer gemeenschapsvoorzieningen in een gemeente.

Subsidie kan worden aangevraagd door een gemeente voor:

 • a. het verstrekken van een tegemoetkoming aan gemeenschapsvoorzieningen; of
 • b. het doen van onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van een of meer gemeenschapsvoorzieningen in de gemeente.


De subsidie als bedoeld onder a wordt alleen verstrekt als de tegemoetkoming ziet op de kosten van investeringen aan de gemeenschapsvoorziening en deze investeringen noodzakelijk zijn voor de toekomstbestendigheid als gevolg van de Covid-crisis.

De subsidie bedraagt de som van het inwoneraantal op 31 augustus 2020 vermenigvuldigd met een bedrag van € 1.

Aanvragen kunnen van 4 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 worden ingediend. De verdeling van het subsidieplafond van € 2.090.484 vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Regeling elektrische deelauto’s
Doel van deze regeling is het stimuleren van de exploitatie van elektrische deelauto’s. Onder een elektrische deelauto wordt verstaan: een nieuwe, volledig elektrisch aangedreven personenauto die tegen betaling wordt gebruikt door derden.

Aanvragen kunnen worden ingediend door de exploitant van de elektrische deelauto’s. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de elektrische deelauto’s digitaal te reserveren, te traceren, te openen, te starten en te betalen zijn en moeten de elektrische deelauto’s op standplaatsen in Gelderland worden geplaatst.

De subsidie bedraagt € 5000 per elektrische deelauto. Per aanvraag wordt subsidie aangevraagd voor minimaal twee en maximaal tien elektrische deelauto’s.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De verdeling van het budget van € 100.000 vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Regeling energieloketten 2021-2024
Doel van deze regeling is het financieren van energieloketten. Een energieloket is een informatiepunt gericht op het informeren van bewoners over energiebesparing en energiebesparende maatregelen aan en opwekking van hernieuwbare energie bij bestaande woningen en mogelijkheden om die maatregelen te financieren.

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten. Als gemeenten samenwerken bij het in stand houden van een gezamenlijk energieloket kan de aanvraag door één van de bij die samenwerking betrokken gemeenten mede namens de andere gemeenten worden ingediend.

De subsidie bedraagt de som van het inwoneraantal op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, vermenigvuldigd met een bedrag van € 0,50 en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

Aanvragen kunnen jaarlijks tot en met 30 juni van het kalenderjaar of 30 juni van het eerste kalenderjaar (als de aanvraag betrekking heeft op meerdere kalenderjaren) worden ingediend. De verdeling van het subsidieplafond van € 800.000 vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Regeling groene icoonprojecten
Doel van deze regeling is het stimuleren van het ontwerp en de realisering van groene icoonprojecten.

Subsidie wordt alleen verstrekt aan een gemeente of een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal een gemeente en de grondeigenaar. Subsidie kan worden verstrekt voor het ontwerp van een groen icoonproject of het realiseren van een groen icoonproject.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 7500 en een maximum van € 15.000 voor het ontwerp van een groen icoonproject en 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 30.000 en een maximum van € 100.000 voor het realiseren van een groen icoonproject. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 1,2 miljoen.

Aanvragen kunnen van 1 juni 2021 tot en met 29 oktober 2021 worden ingediend en worden gerangschikt.

Regeling kleine artistieke producties en festivals
Doel van deze regeling is het ondersteunen van kleine artistieke producties en festivals.

Aanvragen kunnen worden ingediend door de producenten van de kleine artistieke productie en de organisatoren van het kleine festival. Subsidie kan ook worden verstrekt aan andere personen dan rechtspersonen.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur;
 • het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst of vormgeving;
 • het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland.


De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 7500 en een maximum van € 15.000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De verdeling van de middelen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, al is het subsidieplafond voor 2021 – in ieder geval voorlopig – nog op € 0 gesteld.

Regeling LTI
Doel van deze regeling – die op een nog nader te bepalen tijdstip in werking zal treden – is het verder ondersteunen van activiteiten die al worden gefinancierd uit het LTI-fonds.

LTI staat voor Lange Termijn Integraal programma. Met de LTI’s werkt de provincie Gelderland aan een casusgerichte en integrale werkwijze voor grote maatschappelijke opgaven en de opgaven uit de Omgevingsvisie. Het gaat hierbij onder andere om de energietransitie, de stikstofproblematiek, het economisch vestigingsklimaat en klimaatadaptatie. De LTI’s zorgen voor integrale lange termijnplannen, die om verschillende vormen van financiering vragen.

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met een vestiging in Gelderland. Subsidie kan worden aangevraagd als onderdeel van de LTI-financiering. Subsidie wordt slechts verstrekt als:

 • de fondsbeheerder van het LTI-fonds positief heeft geadviseerd over de business case, waaruit blijkt dat er een onrendabele top is die niet op een andere wijze gefinancierd kan worden;
 • minimaal 50% van de activiteit gefinancierd wordt door de aanvrager; en
 • een deel van de activiteit gefinancierd wordt uit het LTI-fonds


De subsidie bedraagt maximaal 40% van het totale gefinancierde bedrag uit het LTI-fonds. De verdeling van het voor 2021 beschikbare budget van € 10 miljoen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Regeling ondersteuning van gemeenten bij toezicht op energiebesparing 2021-2024
Doel van deze regeling is het ondersteunen van gemeenten bij het uitoefenen van toezicht op de naleving van de wettelijke verplichting van bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in het kader van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten, maar een omgevingsdienst kan optreden als aanvrager namens één of meerdere gemeenten. De subsidie bedraagt € 400 per energieverbruiker waar in de periode van 2021 tot en met 2024 toezicht wordt uitgeoefend.

Aanvragen kunnen jaarlijks tot en met 30 juni van het kalenderjaar of 30 juni van het eerste kalenderjaar (als de aanvraag betrekking heeft op meerdere kalenderjaren) worden ingediend. De verdeling van het subsidieplafond van € 500.000 vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Regeling opruiming drugsafval 2021-2024
Doel van deze regeling is het stimuleren van het verwijderen van drugsafval en het saneren van bodemverontreiniging die is ontstaan als een rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van drugsafval.

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen;
 • natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt; en
 • Staatsbosbeheer als eigenaar van een locatie waar drugsafval is gedumpt.


De subsidie wordt verstrekt voor projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999 of 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999 (als de aanvrager een publiekrechtelijke rechtspersoon is).

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 121.744.

Regeling regionale sporttalentenprogramma’s
Doel van deze regeling is het stimuleren van de (verdere) ontwikkeling en uitvoering van regionale sporttalentenprogramma’s of regionale multi-sporttalentenprogramma’s.

Subsidie kan worden aangevraagd door een sportbond, een gemeente of een rechtspersoon die zich de beoefening van sport ten doel stelt. Subsidie kan worden aangevraagd voor het ontwikkelen of verder ontwikkelen en uitvoeren van een regionaal sporttalentenprogramma of regionaal multi-sporttalentenprogramma met een looptijd van minimaal drie jaar.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten met een maximum van € 45.000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De verdeling van het voor 2021 beschikbare budget van € 225.000 vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht