Nieuws

okt
19

Impuls voor klimaatadaptatiemaatregelen door decentrale overheden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (TIK) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is om door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen, decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio.

Voor de toepassing van de regeling is het grondgebied van Nederland ingedeeld in 45 werkregio’s. Deze werkregio’s zijn aangewezen in de bij de regeling horende bijlage.

Een provincie of gemeente kan ten behoeve van een werkregio een specifieke uitkering aanvragen voor versnelde uitvoering van een maatregelenpakket, oftewel een pakket van kosteneffectieve maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van wateroverlast of ter beperking van de gevolgen van droogte of overstromingen.

Een specifieke uitkering bedraagt ten hoogste een derde van de kosten van een maatregelenpakket. In de bijlage bij de regeling is bovendien bepaald welk percentage van het beschikbare budget maximaal per werkregio beschikbaar is.

Aanvragen kunnen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Per werkregio kan ten hoogste eenmaal per kalenderjaar een aanvraag worden ingediend. Voor het kalenderjaar 2021 is een budget van € 200 miljoen beschikbaar.

Terug naar overzicht