Nieuws

okt
19

Wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017-2019 gepubliceerd

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een wijziging gepubliceerd van het Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017-2019. De wijziging heeft betrekking op de Verdeelregels voor subsidies en het onderdeel Hoogte van de subsidie.

Aan het onderdeel Verdeelregels voor subsidies, wordt de volgende alinea toegevoegd:
Indien na de loting blijkt dat de twintig bevoegde gezagen het subsidieplafond gezamenlijk niet uitputten, kan de Minister binnen dezelfde loting met inachtneming van dezelfde lotingregels bepalen dat meer bevoegde gezagen in aanmerking komen voor subsidie, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 

Bij nader inzien is het onwenselijk gebleken om geen subsidie te verstrekken aan scholen die in het kader van het actieplan ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ al een andere subsidie ontvangen. Scholen zijn bereid om breed in te zetten op het actieplan en diverse initiatieven te ontplooien. Om hen in staat te stellen ook subsidie aan te vragen om leraren vrij te roosteren, is deze voorwaarde geschrapt. 

 

De subsidie Vrij roosteren leraren 2017-2019 is bedoeld voor het professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de subsidie kunnen leraren twee jaar vrij worden geroosterd voor deelname aan coachingsactiviteiten en voor intensieve begeleiding van leerlingen. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen. Hieraan mag dan maximaal 20% van de tijd worden besteed. De subsidie is voor de vervanging van leraren en de eventuele inhuur van een externe coach. De subsidie is voor scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs met een bepaald percentage achterstandsleerlingen:

  • In het primair onderwijs zijn dit vestigingen met minimaal 30% tot maximaal 50% "gewichten-leerlingen" op 1 oktober 2016;
  • In het voortgezet onderwijs gaat het om leerlingen uit een armoedeprobleem cumulatiegebied (apc-gebied). Het zijn vestigingen die voor Leerplusbekostiging 2016 in aanmerking kwamen. Er is ook een bovengrens van apc-leerlingen per vestiging van 50% voor VMBO, 70% voor HAVO en 85% en voor VWO. De regeling is op dit moment gesloten voor aanvragen.

Terug naar overzicht