Nieuws

okt
19

Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt subsidieregeling vast voor verkeer en vervoer

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten, die deelnemen aan de MRDH, concessiehouders openbaar vervoer en andere publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen.

De regeling is bedoeld voor regionale projecten in de MRDH of exploitatie van projecten in het openbaar vervoer en onderverdeeld in subsidies voor Grote en kleine projecten en subsidies Exploitatie openbaar vervoer. 

De subsidie Grote en kleine projecten kunnen worden verstrekt voor projecten Infrastructuur, Gedragsprojecten en Overige projecten. Subsidies van minder dan € 500 worden niet verstrekt. De subsidie kan in de vorm van een vast bedrag worden verstrekt indien de subsiabele kosten minder dan 10% van de totale kosten bedragen en de kans op afwijking tussen de subsidieverlening en -vaststelling gering is. 

 

De subsidie Exploitatie openbaar vervoer kunnen worden onderverdeeld voor Concessies openbaar vervoer en Subsidies voor maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer. Als indientermijn voor Exploitatiesubsidies geldt datgene wat in de concessiebeschikking is opgenomen. Voor maatwerkvoorzieningen geldt, dat de subsidie voorafgaand aan het dienstregelingsjaar wordt ingediend. Het moet hierbij gaan om initiatieven voor openbaar vervoer, aanvullend op de regionale openbaar vervoer-concessies, met als doel het versterken van de bereikbaarheid in de regio tegen relatief lage kosten. De subsidie wordt ook per dienstregelingsjaar verleend. 

 

De verordening treedt met ingang van 1 januari 2018 in werking. De Verordening Mobiliteitsfonds Haaglanden 2005, de Subsidieverordening verkeer en vervoer 2012 en de Uitvoeringsregeling BDU 2014 worden ingetrokken. Op subsidies die voor 1 januari 2018 zijn aangevraagd, maar nog niet verleend, blijven de oorspronkelijke verordeningen van toepassing. 

Terug naar overzicht