Nieuws

okt
19

NWO Geesteswetenschappen kondigt nieuwe calls aan

NWO Geesteswetenschappen kondigt in haar nieuwsbrief van oktober een serie nieuwe calls aan voor 2016 en 2017. Voor de komende propositieperiode wordt ruim 24 miljoen bijgedragen aan onderzoek voor de creatieve industrie. De bijdrage is gericht op onderzoek voor netwerkvorming - KIEM - en op grootschaliger onderzoek, zoals voor de crossovers Smart Industry, Smart Culture of Health. Nieuw is de samenwerking tussen wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek in een aantal calls.  
Voor 2016-2017 heeft NWO de ambitie om de kennisbasis voor de topsector verder te versterken door in te zetten op onderzoeksprogramma's die kennisverbinding binnen en tussen sectoren mogelijk maken en interdisciplinair onderzoek ondersteunen. Het Kennis- en Innovatiecontract 2016-2017 biedt geesteswetenschappers nieuwe mogelijkheden, vooral onder het programma SMART Culture. Er zijn meerdere calls gepland die gericht zijn op de topsector Creatieve Industrie. Verder ontstaan ook vanuit andere wetenschappelijke vlakken initiatieven die financiële mogelijkheden bieden voor onderzoekers binnen de geesteswetenschappen.
 
De aangekondigde calls zijn de volgende:


KIEM creatieve industrie: Begin 2016 verschijnt een nieuwe call, waarvoor een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar zal zijn. Doel van KIEM (Kennis-Innovatie Mapping) is het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en kleinbedrijf (MKB);


I SMART Culture - SMART Society – SMART cities: voorjaar 2017. Voor deze calls is een bedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar.SMART Cities / Creative Cities is gericht op onderzoek naar en kritische reflectie op de stedelijke ontwikkeling. Onder druk van digitalisering en economische en culturele transformaties vinden grote veranderingen plaats. Wat betekent dit voor het stedelijk herontwerp en de stad van de toekomst, de ruimtelijke en sociaal maatschappelijke veranderingen, de governance en de bijdrage van kunst, cultuur en creativiteit?


II SMART Culture / SMART Society – Big Data / Digital Humanities: voor de call die gepubliceerd wordt volgend najaar is € 2,581 miljoen beschikbaar. Het onderzoek binnen dit thema verbindt het onderzoek voor de creatieve industrie met Digital Humanities onderzoek en grootschalige digitale infrastructuren zoals CLARIAH en het onderzoek binnen de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) ICT 2016-2019, in het bijzonder Big Data (COMMIT2DATA). Big Data-onderzoek voor de creatieve industrie kent in deze context twee programmalijnen: 1) interpretatie en hergebruik van grootschalige databestanden, 2) toegang tot en het duurzaam beheren en behouden van (digital born) data;


III SMART Culture - Kunst en cultuur: voorjaar 2016. Er zal een bedrag van € 3,2 miljoen gereserveerd worden.De onderzoeksonderwerpen kunnen betrekking hebben op de hele breedte van de culturele en creatieve keten voor alle sectoren. Vanaf creatie en productie tot receptie en de juridische, economische en beleidsmatige aspecten van culturele bedrijvigheid. Het onderzoek kan plaatsvinden zowel op het niveau producten en diensten, dat van een sector of dat van de samenleving als geheel. Bij voorkeur wordt in het onderzoek het verband tussen deze niveaus geadresseerd. Speerpunten zijn open content, content als data, storytelling en experience design, transformaties in de creatieve industrie, creative futures voor podiumkunsten (waaronder muziek) en erfgoed, smart society, nationale identiteit en transnationaal publiek;


Professional Games for Professional Skills: gepland voor voorjaar 2016 met een budget van ruim € 2 miljoen.Het programma richt zich op onderzoek en ontwikkeling rondom het toepassen en verrijken van professional games en Virtual Reality (VR) bij het aanleren, trainen en onderhouden van specifieke beroepsvaardigheden (professional skills). Het moet nieuwe essentiële kennis opleveren betreffende gamewerelden, gebruiker en interactie en gaming in context;


Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change: In 2017 wordt een volgende call uitgezet - met een Nederlandse bijdrage in de vorm van PPS. In het JPI participeren 19 landen plus zes als observers; coördinator is Italië. Cofinanciering zal op projectniveau plaatshebben. Het budget is € 1,5 miljoen.Het JPI Cultural Heritage and Global Change heeft tot doel gezamenlijke onderzoeksprogrammering op Europees niveau voor cultureel erfgoed. De basis van de gezamenlijke calls is een Europese strategische onderzoeksagenda (SRA) met vier onderzoeksprioriteiten voor de calls:1. developing a reflective society, gericht op identiteitsvragen, waarden en perceptie van cultureel erfgoed,2. connecting people with heritage, gericht op de toegang tot en verbinding met erfgoed en daarmee op erfgoedmanagement, behoud en beheer en duurzame ontwikkeling,3. creating knowledge, gericht op de context van erfgoed en de toegevoegde waarde voor de samenleving,4. safeguarding our cultural heritage resource, gericht op de bescherming van erfgoed en het onderzoek dat daarvoor nodig is;


HERA Joint Research Programme Culture, integration and European public space: gepland voor 2017. De call zal een budget hebben van € 1 miljoen.In het werkprogramma van HORIZON 2020 Challenge 6 voor 2017 is een nieuw COFUND opgenomen. Dat programma zal in het kader van HERA worden uitgevoerd als het 4e HERA JRP. In HERA participeren 24 Europese research councils;


Transatlantisch Platform/Digging into Data: NWO stelt € 600.000 beschikbaar voor de call, gepland in 2016.Het Trans-Atlantisch Platform (coordination & support Action, zevende framework programme van de Europese Commissie) lanceert de vierde ronde van het Digging into Data programma in 2016. Het programma heeft als doel het bevorderen van de samenwerking op het gebied van geesteswetenschappen, maatschappij en gedragswetenschappen en informatica, en tussen musea, bibliotheken en repositories door het bevorderen van interdisciplinair onderzoek. Het richt zich op de ontsluiting van data, het koppelen van dataverzamelingen en het ontwikkelen van 'tools' om beter te kunnen omgaan met de explosief groeiende hoeveelheid data.

Terug naar overzicht