Nieuws

sep
19

Subsidie amateurkunst en erfgoed in Groningen opnieuw verhoogd

Voor de 'Beleidsregel Incidenteel Cultuurbudget' heeft de provincie Groningen het subsidieplafond voor 2017 opnieuw verhoogd. Het nieuwe bedrag is € 665.900. Aanvragen kunnen verdeeld over een aantal ronden worden ingediend. Onlangs sloot de ronde van september. Het is mogelijk dat er na beoordeling van deze ronde geen of slechts beperkt budget beschikbaar is voor de laatste ronde in november, ondanks de verhoging van het subsidieplafond.

Indien het subsidieplafond wordt bereikt, wordt dit op de website van de provincie bekendgemaakt. 

 

Met de Beleidsregel Incidenteel Cultuurbudget Groningen kan de provincie subsidie verstrekken voor culturele projecten, specifiek gericht op amateurkunst of erfgoed. De activiteit dient bij te dragen aan een breed en gevarieerd cultureel aanbod voor de inwoners van de provincie Groningen.

 

De regeling is bedoeld voor:

  • het stimuleren van participatie: meedoen aan culturele activiteiten;
  • het stimuleren van de presentatie van het Groninger erfgoed;
  • het stimuleren van publieksbereik;
  • het bevorderen van innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
  • het bevorderen van (inter)nationale en regionale samenwerking;
  • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot ten hoogste € 60.000. Subsidies van minder dan € 15.000 worden niet verstrekt.

 

Terug naar overzicht