Nieuws

sep
19

Subsidieregeling voor scholing en plaatsing oudere werkloze gewijzigd en uitgebreid

Met ingang van 20 september 2014 kan binnen de Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen ook subsidie worden aangevraagd voor scholing van een werkloze die via een EVC-procedure zijn of haar competenties en ervaring in een ervaringscertificaat laat vastleggen. Ook scholing gericht op het verrichten van werkzaamheden in uitoefening van een bedrijf, in de zelfstandige uitoefening van een beroep of als freelancer komt nu voor subsidie in aanmerking. Daarnaast wordt de doelgroep verbreed. De leeftijdsgrens gaat omlaag van 55 naar 50 jaar. Samengevat komen vanaf nu personen die recht hebben op een uitkering op grond van hoofdstuk II van de WW, en die op het moment van aanvang van de scholing, de EVC-procedure of de dienstbetrekking de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt in aanmerking voor de subsidie.

De maximale subsidie voor scholing wordt verhoogd van € 750 naar € 1.000.

Het subsdieplafond wordt verhoogd. Reden hiervoor is de al eerder genoemde verlaging van de leeftijd, daarnaast is de looptijd van de regeling verlengd. Tot en met 31 oktober 2017 bedraagt het budget voor de regeling € 42 miljoen.

Uit evaluatie van de regeling is gebleken dat het niet altijd haalbaar is om de aanvraag voor subsidie voor scholing, in te dienen voor aanvang van deze scholing. Daarom is ervoor gekozen om de aanvraagtermijn te verlengen. De volledige aanvraag dient nu uiterlijk twee weken na aanvang van de scholing door het UWV ontvangen te zijn. De aanvrager loopt hierbij wel het risico dat de subsidie wordt geweigerd. De tot dan toe gemaakte kosten blijven dan geheel voor rekening van de aanvrager.
De indientermijn voor intermediairs wordt verruimd, de aanvraag moet nu binnen 45 kalenderdagen worden ingediend. Dit was 30 kalenderdagen.

Terug naar overzicht