Nieuws

sep
19

9,2 miljard voor betere verbindingen en schonere leefomgeving in 2015

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal in 2015 9,2 miljard besteden aan een gezond, duurzaam en beter bereikbaar Nederland. Via het Infrastructuurfonds komt onder meer 5,6 miljard beschikbaar voor wegen over land, water en spoor. Vanuit het Deltafonds komt circa 1,6 miljard beschikbaar voor hoogwaterbestrijding.

Het waterbeleid staat komend jaar in het teken van de Deltabeslissingen over waterveiligheid en voldoende zoetwater. Er komt een betere aanpak voor overstromingen, waarbij voor iedereen in Nederland dezelfde veiligheid moet worden gegarandeerd.

Als gevolg van het economisch herstel zal het ministerie de komende tijd blijven investeren in het wegennet. Betere bereikbaarheid omvat meer dan alleen een nieuwe infrastructuur. Het komende jaar worden experimenten opgezet met nieuwe technologieën en kansrijke innovaties om de bestaande infrastructuur in de stedelijke gebieden beter te benutten. De investeringen in grond-, weg- en waterbouw zijn bovendien goed voor de werkgelegenheid. Uit berekeningen blijkt, dat een investering van € 100 miljoen euro in de sector 700 tot 800 banen voor de periode van een jaar oplevert.

Nederland streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. In 2015 ligt de nadruk op de uitvoering van de Klimaatagenda en het SER-energieakkoord. Daarin is vastgelegd dat Nederland in 2023 16% van zijn energie uit duurzame bronnen kan halen.

Het kabinet zet zich in voor de ontwikkeling van stedelijke regio’s als aantrekkelijke vestigingsplaats voor burgers en bedrijven. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt via het programma Beter Benutten ingezet op slimme oplossingen voor bereikbaarheidsknelpunten en reistijdverkorting.

Onlangs is de nieuwe Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet vervangt 24 bestaande wetten uit het omgevingsrecht, hetgeen moet leiden tot minder en eenvoudiger regels. De wet geeft bovendien ruimte aan regionale verschillen, voor innovatie en voor eigen initiatief. Vooruitlopend op het in werking treden van de Omgevingswet zal de komende tijd al met de nieuwe werkwijze worden geëxperimenteerd.

De Rijksbegroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is hier te bekijken.

Terug naar overzicht