Nieuws

aug
19

Wijziging van de 'Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen' gepubliceerd

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW hebben de aangekondigde wijziging van de 'Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen' gepubliceerd. De regeling is gewijzigd in verband met de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen en de toelating van nieuwe opleidingsscholen. Voortaan is in de regeling ook ruimte voor de subsidiŽring van activiteiten van aspirant-opleidingsscholen.

Op basis van de 'Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen' kan subsidie worden verstrekt aan middelbare scholen en lerarenopleidingen, die een opleidingsschool zijn of willen worden. Aan (aspirant-)opleidingsscholen kan een tegemoetkoming in de kosten verstrekt worden voor het begeleiden van studenten, die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen. Scholen kunnen met de financiering een opleidingsinfrastructuur in de school inrichten en in stand houden en kosten dekken die gemoeid zijn met de feitelijke begeleiding van de studenten.

Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband tussen een school en een lerarenopleiding. Een aspirant-opleidingsschool geldt als een opleidingsschool die niet eerder subsidie heeft ontvangen in het kader van de regeling. Bovendien geldt een aspirant-opleidingsschool als een opleidingsschool in het po, vo of mbo, indien minimaal 75% van de opleidingsplaatsen binnen de opleidingsschool zich op scholen in de betreffende onderwijssector bevindt.

Subsidie wordt telkens verleend tot het einde van het schooljaar waarin de accreditatietermijn van de lerarenopleiding of lerarenopleidingen eindigt. Indien meerdere lerarenopleidingen deelnemen in een opleidingsschool, wordt de subsidie verleend tot en met het einde van het schooljaar waarin de accreditatietermijn van de door de subsidieontvanger aangewezen lerarenopleiding eindigt. In afwijking hiervan wordt subsidie voor aspirant-opleidingsscholen verleend voor een periode van vier schooljaren.

Voor opleidingsscholen (niet zijnde aspirant-opleidingsscholen) is jaarlijks een budget van € 20.000.000 beschikbaar. Zij kunnen een aanvraag indienen voor 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarin het tijdvak waarvoor subsidie is verleend, afloopt.

Voor aspirant-opleidingsscholen is in de periode 2015-2019 jaarlijks een budget van € 2.700.000 beschikbaar. In 2015 kunnen aspirant-opleidingsscholen een aanvraag indienen tot 1 oktober. In 2016 wordt opnieuw (een nog te publiceren) mogelijkheid geboden om een aanvraag in te dienen als aspirant-opleidingsschool. De exacte budgetten en aanvraagtermijnen voor 2016 worden nog vastgesteld. Bekend is al wel dat in 2016 en 2017 nog twee aanvraagrondes zullen volgen. Dan kunnen ook samenwerkingsverbanden in het basisonderwijs en mbo een aanvraag indienen.

Overigens organiseert het Steunpunt Opleidingsscholen begin september 2015 verschillende informatiebijeenkomsten voor nieuwe en niet-bekostigde opleidingsscholen. Onder meer wordt hier de aanvraagprocedure doorgenomen en is ondersteuning mogelijk bij het indienen van een ontwikkelplan.

Terug naar overzicht