Nieuws

aug
19

Regeling nationale EZ-subsidies en Regeling openstelling EZ 2014 gepubliceerd

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014 gepubliceerd. Beide hebben te maken met de samenvoeging van de voormalige Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit (LNV) en van Economische Zaken (EZ). Er worden geen nieuwe regelingen ge´ntroduceerd.

De Kaderwet LNV-subsidies is bij wet van 11 november 2013 geïntegreerd in de Kaderwet EZ-subsidies. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is aangekondigd dat het wetsvoorstel een eerste stap is in de richting van de integratie van subsidiëring op de terreinen van de voormalige Ministeries van EZ en LNV. De tweede stap is het besluit geweest dat wijzigingen aanbracht in het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies om de subsidieregelgeving van het Ministerie van EZ verder te kunnen integreren.

In de Regeling nationale EZ-subsidies is een schema opgenomen om inzichtelijk te maken hoe de nieuwe subsidiestructuur van het Ministerie van EZ eruit komt te zien. Het schema laat zien dat nationale subsidies worden beheerst door het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies en de Regeling nationale EZ-subsidies. Europese subsidies worden opgenomen in de Regeling Europese EZ-subsidies. Zowel de Europese EZ-subsidies als de nationale EZ-subsidies worden elk jaar opengesteld met dezelfde regeling, namelijk de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014.

In de laatste jaren is met name gebruik gemaakt van generieke instrumenten. Door deze tendens, alsook door bezuinigingen is een aanzienlijk deel van de beschikbare subsidie-instrumenten in onbruik geraakt. Omdat de verwachting is dat een groot deel van deze instrumenten ook in de toekomst niet benut zal worden, is deze regeling aangegrepen om niet alleen de bestaande nationale subsidies te bundelen, maar deze ook te ontdoen van instrumenten die niet langer nodig zijn. Hiermee ontstaat een beter overzicht over de beschikbare subsidie-instrumenten. Deze regeling bevat nationale subsidie-instrumenten die voorheen vindbaar waren in andere regelingen. De subsidie-instrumenten uit de volgende regelingen zijn deels of geheel opgenomen in deze regeling:
• Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen;
• Subsidieregeling innoveren;
• Subsidieregeling sterktes in innovatie;
• Subsidieregeling sterktes in de regio;
• Subsidieregeling energie en innovatie;
• Regeling steunintensiteit;
• Regeling LNV-subsidies.

Drie regelingen die subsidie-instrumenten bevatten blijven zelfstandig voortbestaan. Dit zijn de Regeling praktijkleren en groene plus, de Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek en een tegemoetkomingsregeling als gevolg van de Wet verbod pelsdierhouderij. 

Om de Regeling nationale EZ-subsidies overzichtelijk te maken is aandacht geschonken aan de indeling. De regeling valt uiteen in drie hoofdstukken die overeenkomen met belangrijke beleidsvelden van het Ministerie van EZ. Dit zijn (1) Agro, (2) Innovatie en ondernemerschap en (3) Energie. Deze beleidsvelden corresponderen ook in hoge mate met de directoraten-generaal die het Ministerie van EZ op dit moment kent. Binnen elk hoofdstuk is gekozen om te starten met klassieke subsidie-instrumenten, gevolgd door kredieten en te eindigen met de garanties. Daarnaast is, voor zover mogelijk, beoogd instrumenten met een breed bereik eerder te plaatsen dan instrumenten met een beperktere doelgroep. De toelichting op instrumenten zoals die in het verleden is gepubliceerd wordt, voor zover nog actueel, opnieuw opgenomen bij deze regeling. Dit maakt het voor gebruikers van deze subsidie-instrumenten eenvoudiger om een volledig beeld te krijgen van de achtergrond, het doel en de voorwaarden waaronder bepaalde subsidies worden verstrekt. In sommige gevallen wordt volstaan met een korte samenvatting en wordt verwezen naar eerdere publicaties van het desbetreffende instrument.

Om overzichtelijk te houden welke regelingen in 2014 zijn opengesteld is ervoor gekozen de Tijdelijke openstellingsregeling die eind 2013 werd gepubliceerd, in zijn geheel te vervangen door de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014.

Terug naar overzicht