Nieuws

jul
19

Wijzigingen in Noord-Hollandse POP3 subsidies aangekondigd

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten, twee paragrafen uit POP3, het subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020, te wijzigen. Het subsidieplafond van de paragraaf 'Samenwerking in het kader van Europese Innovatie Partnerschappen binnen de agrarische sector (EIP-AGRI)' wordt verhoogd. Van de paragraaf 'Uitvoering LEADER projecten' worden ook de voorbereidingskosten subsidiabel.

Met de Subsidie samenwerken in het kader van Europese Partnerschappen binnen de agrarische sector (EIP-AGRI) kan de provincie Noord-Holland subsidie verstrekken voor de uitvoering van een project door de operationele groep. Ondersteunend hieraan kan eventueel ook subsidie worden verstrekt voor de oprichting van een operationele groep of het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie. Het subsidieplafond wordt met terugwerkende kracht verhoogd naar € 2.309.731,42. De regeling is gesloten. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

 

De subsidie Uitvoering van LEADER-projecten van de provincie Noord-Holland kan worden aangevraagd voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 november 2018. De regeling opende op 17 oktober 2016. Het subsidieplafond voor deze totale periode bedraagt € 3.310.0000. De aanpassing in de subsidiabele kosten geldt met terugwerkende kracht.

 

Bovenstaande wijzigingen worden binnenkort in het Provinciaal Blad officieel gepubliceerd.

Terug naar overzicht