Nieuws

jul
19

Provincie Utrecht maakt subsidiemogelijkheden bekend voor LEADER-activiteiten voor de periode 2018-2020

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een nieuw openstellingsbesluit gepubliceerd in het kader van LEADER. Het gaat om 'Uitvoering van LEADER projecten 2018-2020'. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september 2018 tot en met 31 december 2020. Er is een subsidieplafond van in totaal € 1.843.000 vastgesteld. LEADER is één van de subsidiemogelijkheden binnen POP3, het plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 van de provincie.

Van het beschikbaar gestelde budget is € 1.520.000 afkomstig uit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 323.000 uit het provinciale Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland (AVP). Hiervan is € 710.000 beschikbaar voor de Lokale Actie Groep (LAG) Weidse Veenweiden en € 1.133.000 voor de LAG Utrecht Oost.

 

Subsidie voor de LAG Weidse Veenweiden kan worden verstrekt voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS), binnen het hoofdthema 'Het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en platteland' en binnen minimaal één van de volgende thema's:

  • Plek voor pioniers, sociale innovatie;
  • Korte ketens en kringlopen;
  • Voedsel van dichtbij.

Subsidie voor de LAG Utrecht Oost kan worden verstrekt voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de LOS, binnen het hoofdthema 'Het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw, in samenhang met de omliggende stedelijke gebieden' en binnen minimaal één van de volgende thema’s:

  • Platteland en ommestad;
  • Innovatie.

De bijdrage per project is minimaal € 25.000. Subsidies van meer dan € 200.000 worden niet verstrekt.

Terug naar overzicht