Nieuws

jul
19

Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018 gepubiceerd

De Beleidsregels UWV-subsidieonderzoek IPS zijn van kracht geworden met ingang van 1 januari 2017 en zijn eind 2017 geƫvalueerd. Daaruit bleek onder meer dat de gehanteerde aanvraagsystematiek door de GGZ-instellingen als knelpunt wordt ervaren. Ook resulteerde de aanvraagprocedure in een stelselmatige overvraging van het beschikbare aantal IPS-trajecten. De Beleidsregels zijn daarom op deze punten herzien. De regels gelden per 1 juli 2018.

U kunt uw aanvraag doorlopend indienen. U maakt hiervoor gebruik van het formulier dat UWV beschikbaar stelt. 

 

UWV verleent per IPS-traject een subsidie van € 8.000 inclusief BTW. De in de periode 1 januari 2017 tot 1 juli 2018 gestarte IPS-trajecten worden met terugwerkende kracht volledig gefinancierd tot € 8.000 inclusief BTW per gestart traject. De verstrekte voorschotten ter hoogte van 40% van het verleende subsidiebedrag in de periode van 1 januari 2017 tot 1 juli 2018 worden hierop in mindering gebracht. Voorschotten betaald aan GZZ-instellingen voor aangevraagde IPS-trajecten in de periode van 1 januari 2017 tot 1 juli 2018, zonder dat de IPS-trajecten van start zijn gegaan zullen worden verrekend met de gestarte IPS-trajecten na 1 juli 2018. Als verrekening niet mogelijk is, doordat er onvoldoende nieuweIPS-trajecten van start gaan vanaf 1 juli 2018, dan zal UWV met ingang van 1 juli 2019 de reeds verstrekte subsidie terugvorderen.

 

Het doel van de Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS, is door onderzoek inzicht te krijgen in de (omvang van) activiteiten op het terrein van re-integratie en jobcoaching die een IPS-trajectbegeleider uitvoert en in het verloop van een IPS-traject. Een IPS-traject is een integraal traject van zorg, re-integratie en jobcoaching startend vanuit een GGz-instelling. 

 

IPS, een uit de Verenigde Staten afkomstige interventie, heeft de volgende kenmerken:

  • Iedere cliënt die een reguliere baan wil, kan meedoen aan IPS (‘zero exclusion’);
  • Er wordt snel gezocht naar een echte baan;
  • De arbeidswensen van de cliënt staan centraal;
  • Er wordt langdurige ondersteuning geboden, zowel aan de persoon als aan de werkomgeving;
  • IPS is geïntegreerd met behandeling: de trajectbegeleider IPS is lid van of werkt samen met het (behandel)team van een GGz-instelling waar de cliënt in zorg is.

In Nederland is kenniscentrum Phrenos licentiehouder van IPS. Phrenos bewaakt de kwaliteit van de uitvoer van de IPS-trajecten door middel van modeltrouwmetingen (audits). 

 

De subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van IPS-trajecten door GGz-instellingen voor klanten met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) en het monitoren van de uitgevoerde trajecten. Het IPS-traject omvat de volgende activiteiten:

  • re-integratie: het ondersteunen van de klant bij het vinden van werk;
  • jobcoaching: het na een werkhervatting ondersteunen van de klant bij het verrichten van de aan hem opgedragen taken. De ondersteuning biedt een compensatie voor de beperkingen van de klant. De activiteiten en handelingen die in dit kader worden verricht zijn er op gericht om de klant zelfstandig(er) zijn werkzaamheden uit te laten voeren;
  • acquisitie van vacatures en contacten onderhouden met werkgevers;
  • nauwe samenwerking met het (behandel)team gedurende het gehele traject;
  • het rapporteren over de uitgevoerde trajecten.

Terug naar overzicht