Nieuws

jul
19

Utrecht publiceert Openstellingsbesluit POP3 fysieke investeringen voor innovatie en modernisering

Van 21 augustus tot en met 20 oktober a.s. kunnen bij de provincie Utrecht aanvragen worden aangediend voor de regeling 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen'. Voor deze periode is een budget van € 1 miljoen beschikbaar. Als aanvrager komen landbouwers in aanmerking. Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. De regeling maakt onderdeel uit van de POP3-subsidies Utrecht.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De hoogte van de subsidie is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000. Subsidie wordt verstrekt indien de investering betrekking heeft op minimaal één en maximaal drie van de volgende thema's:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, luchten grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
 • klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);
 • klimaatadaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
 • verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • mate van effectiviteit;
 • mate van innovativiteit;
 • kosteneffectiviteit;
 • kans op succes/haalbaarheid.

Terug naar overzicht