Nieuws

jun
19

Drenthe wijzigt Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer

Drenthe heeft verschillende aanpassingen gedaan aan de 'Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016'. De wijzigingen zijn aangebracht om knelpunten in de uitvoering te voorkomen. Veel van de aanpassingen zijn van technische aard. Zo is de weigeringsgrond veralgemeniseerd, dat geen subsidie wordt verstrekt als voor het natuurterrein of het gedeelte van het leefgebied waarvoor subsidie is aangevraagd, al een andere subsidie is verstrekt.

Via de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe (SVNL) 2016 verleent de provincie subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. De natuurkwaliteit staat hierbij centraal.

 

Vorige week publiceerde de provincie nog een nieuw openstellingsbesluit voor de SVNL. Van 15 juni 2017 tot en met 15 juli 2017 kunnen voor verschillende onderdelen van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer subsidieaanvragen worden ingediend. Het gaat om leefgebieden met de aanduiding:

  • Open Akkerland: het subsidieplafond bedraagt jaarlijks € 171.000, in totaal voor vier jaar € 684.000;
  • Droge dooradering: jaarlijks € 50.000, in totaal voor vier jaar € 200.000;
  • Natte dooradering: jaarlijks € 25.000, in totaal voor vier jaar € 100.000.

In dit kader werd bovendien een subsidieplafond van jaarlijks € 4.100 (in totaal voor vier jaar € 16.400) vastgesteld voor het leefgebied Water, voor het deelgebied Drents Overijsselse Delta. Subsidie in dit kader is uitsluitend beschikbaar voor nieuwe projecten die een bijdrage leveren aan het leefgebied Water.

Terug naar overzicht