Nieuws

jun
19

Drenthe publiceert Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2016

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven vastgesteld voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (SVNL). Het Openstellingsbesluit voor 2016 heeft uitsluitend betrekking op agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor de nieuwe SVNL 2016 en (collectief) agrarisch natuur en landschapsbeheer voor de oorspronkelijke SVNL.
Voor de SVNL Drenthe 2016 worden voor het begrotingsjaar 2016 subsidieplafonds vastgesteld voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het gaat hierbij om leefgebieden met een bepaalde aanduiding.
Voor Open Akkerland, Open Grasland, Droge Dooradering en Natte Dooradering is jaarlijks steeds € 275.000 beschikbaar. Elke aanduiding beschikt over een totaal budget van € 1.650.000 voor een periode van zes jaar. Voor de aanduiding water is jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Het totale budget voor zes jaar is vastgesteld op € 300.000.
Aanvragen voor dit onderdeel kunnen worden ingediend van 18 juni tot en met 18 juli 2015 bij de provincie Drenthe. Indienen is mogelijk via de link naar het e-formulier voor de gebiedsaanvraag.

Voor de SVNL Drenthe wordt voor het begrotingsjaar 2016 een subsidieplafond van € 1.500.000 vastgesteld. Dit plafond is bestemd voor (collectief) agrarisch natuurbeheer, voor de onderdelen: 

agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer, 
toeslag collectief agrarisch natuurbeheer, en
collectief landschapsbeheer buiten natuurterreinen.

Het subsidieplafond van € 1.500.000 is uitsluitend bestemd voor het uitdienen van de in 2016 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen op grond van de SVNL Drenthe voor (collectief) agrarisch natuurbeheer. Aanvragen voor dit onderdeel kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2015 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Zwolle.

Terug naar overzicht