Nieuws

jun
19

Gelderland wijzigt Regels asbestdaken eraf, zonnepanelen erop

Op 1 oktober 2013 traden in Gelderland de Regels asbestdaken er af, zonnepanelen er op in werking. Met het huidige tempo van aanvragen zal het vastgestelde subsidieplafond echter niet worden bereikt en de afgesproken doelstelling niet worden gehaald. Besloten is daarom, de regeling met terugwerkende kracht te wijzigen. De indientermijn wordt verlengd en de criteria worden verruimd. Hiermee hoopt de provincie de asbestsanering van (voormalige) boerderijen een extra impuls te geven.

De belangrijkste wijzigingen van de regeling zijn:


• De looptijd van de (aangepaste) regeling wordt verlengd tot 31 oktober 2015;

• De regeling geldt voortaan ook voor voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied;

• De ondergrens van de subsidieregeling wordt verlaagd naar 250 m2 te verwijderen asbest en een capaciteit van zonnepanelen van tenminste vijf Kilo Watt piekvermogen;

• Het subsidiebedrag per m2 wordt met terugwerkende kracht verhoogd naar € 4,50; het maximaal uit te keren bedrag wordt € 15.000.

'Asbest eraf, zonnepanelen erop' is een landelijke stimuleringsmaatregel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), die wordt uitgevoerd door de twaalf provincies.
De regeling loopt vooruit op de invoering van nieuwe wetgeving die het voorkomen van asbest na 2024 verbiedt.

Terug naar overzicht